متن کامل آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق با آخرین اصلاحات ( الحاقیه شماره 4 )

آیین نامه تکمیلی تعرفه هاي برق
(با اعمال الحاقیه شماره 4 و اصلاحات مربوطه)
فهرست تفصیلی
عنوان
-1 هدف
2 - محدوده اجرا
3 - مسئولیتها
-4 ضوابط اجرایی
-1 هدف
تبیین و تکمیل ضوابط حاکم بر روابط شرکتها با متقاضیان انشعاب و مشترکین برق
-1 محدوده اجرا
سازمان توانیر و شرکتها
2 - مسئولیتها
3-1 - مسئولیت اجراي این آیین نامه بر عهده مدیران عامل شرکتها می باشد
-3- حکمیت 2
در تمام مواردي که اختلافی بین شرکت و متقاضی یا مشترك ایجاد شود حکمیت با
معاونت امور برق (سازمان توانیر) خواهد بود و طرفین می توانند قبل از مراجعه به مراجع
قضایی، براي حل اختلاف به مرجع حکمیتمراجعه نمایند.
-3- در موارد ابهام تفسیر مفاد این آیین نامه با وزیر نیرو است. 3

(4- 4 تا بند 34 - فصل اول: تعاریف و اختصارات (از بند 1
فصل دوم: مقررات عمومی تامین برق
-4-35 شرایط درخواست برقراري هرگونه تغییر در مشخصات انشعاب برق
4-36 - ضوابط برخورداري از نرخ برق
4-36 - ضوابط برخورداري از نرخ برق مصارف تولید ( صنعتو معدن )
-4-37 ضوابط برخورداري از نرخ برق مصارف تولید کشاورزي
-4-38 نصبوسایل اندازه گیري
-4-39 تغییر مکان داخلی وسایل اندازه گیري
-4- جابجایی لوازم و وسایل عمومی شرکت : 40
4-41 - تغییر مکان خارجی انشعاب برق
-4- تغییر نام مشترك ( پرونده ) 42
-4-43 تعیین مقدار قدرت و انرژي تحویلی به مشتركو بهاي برق مصرفی
-4- تعهدات ناشی از صدور صورتحساب 44
-4- تغییر در نوع مصرف 45
-4-46 دسترسی به اماکن
4-47 - نحوه، شرایط و مسئولیتاستفاده مشتركاز انشعاب برق
4-48 - مداومت جریان برق

-4- اصلاح و تعویضوسایل و لوازم انشعاب 49
-4- قطع موقت انشعاب برق 50
4-51 - برقراري مجدد انشعاب برق
-4-52 برچیدن دائم انشعاب برق
-4-53 بازفروشبرق
-4- انصراف متقاضی از اجراي قرارداد 54
-4- انصراف متقاضی از اجراي قرارداد 54
-4-55 خسارات و سایر هزینه ها
4-56 - قراردادهاي برقراري انشعاب برق
4-57 - قطع جریان برق :
4-58 - اطلاعیه قطع جریان برق
-4-59 تایید تجهیزات برقی مشترك
-4-60 مسئولیتو ضمانت براي خسارت و آسیب
4-62 - تغییر مشخصات انشعاب
4-63 - کاهشموقت قدرت
فصل سوم : هزینه هاي تامین برق
-4-64 تامین برق متقاضیان با قدرت کمتر از 30 کیلووات
4-65 - متقاضیان با قدرت 30 کیلووات و بالاتر

-4-66 بهره برداري از خطوط نیرو رسانی و پست احداثی :
-4- زمین پست 67
-4- هزینه زمین 68
4-69 - تامین برق یکیا چند متقاضی فشار ضعیف خارج از محدوده خدمات شهري
4-70 - تامین برق واحدهاي مسکونی،تجاري،عمومی،پاساژها و بلوکهاي ساختمانی
-4-71 قراردادهاي از 2 مگاوات تا 15 مگاوات
4-72 - قراردادهاي از 15 مگاوات به بالا
فصل چهارم: انشعاب آزاد
-4-73 شرایط واگذاري انشعاب آزاد
4-74 - چگونگی برقراري انشعاب آزاد
4-75 - ودیعه انشعاب آزاد
فصل پنجم:موارد متفرقه
-4- هزینه هاي متفرقه 76
فصل ششم: هزینه هاي برقراري انشعاب برق
-4- هزینه هاي برقراري انشعاب متقاضیان با قدرت تا 30 کیلووات 78
4-79 - هزینه هاي برقراري انشعاب برق متقاضیان با قدرت 30 کیلووات وبیشتر
4- 16- 4-80 - انشعابات موضوع ماده 2

-4-81 جدول هزینه هاي متفرقه
فصل اول : تعاریف و اختصارات
عبارات و اصطلاحات زیر هنگامی که در" تعرفه ها"، "آیین نامه ها" و یا" قرارداد هاي برقراري انشعاب برق" به
کار می روند معانی و مفاهیم ذیل را خواهند داشت :
4-1 - متقاضی : متقاضی عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که برقراري انشعاب یا انشعابهاي برق و یا
تغییر در قدرت و یا در مشخصات انشعاب و یا انشعابهاي موجود را درخواست کرده ولی هنوز درخواست
وي انجام نگرفته باشد.
-4- مشترك : مشترك عبارتست از شخص حقیقی یا حقوقی که انشعاب یا انشعابهاي مورد تقاضاي وي ، بر 2
طبق مقررات برقرار شده باشد.
-4- شرکت : شرکت عبارت است از شرکت یا سازمانی که به موجب مقررات قانونی به کار تولید، انتقال و 3
توزیع نیرو و یا بخشی از این امور اشتغال داشته و برق متقاضی را تامین می نماید و متقاضی پس از برقراري
انشعاب، مشترك آن می گردد. شرکتهاي برق منطقه اي و شرکت توزیع نیروي برق مشمول این تعریف می
باشند.
-4-3- شرکتهاي برق که در مناطق آزاد تجاري و صنعتی فعالیت می نمایند داراي تعرفه ها و آیین نامه هاي 1
خاص هستند.
4-4 - شبکه هاي فشار ضعیف عمومی : شبکه هاي فشار ضعیف عمومی عبارتند از کلیه خطوط هوایی یا
زمینی و سایر تاسیسات فشار ضعیف که براي توزیع نیرو از پستهاي عمومی توزیع در معابر و گذرگاههاي
عمومی دایر و معمولاً از طریق جعبه انشعاب یا جعبه تقسیم و یا به طور مستقیم به خطوط سرویس مربوط
می شوندو کلاً متعلق به شرکت می باشند.
-4- ولتاژ اولیه، ولتاژ ثانویه : در هر پست ترانسفورماتور ولتاژ اولیه و ولتاژ پایین تر را ولتاژ ثانویه می نامند. 5

-4-6 شبکه هاي فشار قوي عمومی : شبکه هاي فشار قوي عمومی عبارتند از کلیه خطوط هوایی یا زمینی
و پستهاي فشار قوي با ولتاژهاي 11 کیلووات یا بیشتر بر حسب مورد براي انتقال یا توزیع نیروي برق دایر و کلاً
متعلق به شرکت می باشند.
-4-6- خطوط و پستهاي هوایی یا زمینی با ولتاژهاي 20 ،11 و 33 کیلوولت به طور اخص شبکه هاي فشار 1
متوسط نامیده می شوند.
-4-6- خطوط هوایی یا زمینی و پستهاي با ولتاژ هاي 66 ،63 و 132 کیلوولت به طور اخص شبکه هاي فوق 2
توزیع نامیده می شوند.
-4-6- خطوط هوایی یا زمینی و پستهاي با ولتاژهاي 230 و 400 کیلوولت به طور اخص شبکه هاي انتقال 3
نامیده می شوند.
-4-7 فیدر : فیدر عبارت است از مجموعه اي از وسایل قطع و وصل با ولتاژ اسمی معین که براي دریافت برق
از بالادست سیستم برق رسانی و تحویل آن به پایین دست سیستم تعبیه می گردد. فیدرها به لحاظ شمول مفاد
این آیین نامه به شرح ذیل دسته بندي می شوند :
-4-7- فیدر در مورد خط فشار متوسط خروجی از پست فوق توزیع عبارت است از تابلو و تجهیزات آن که در 1
اطاق ولتاژ فشار متوسط پست فوق توزیع قرار گرفته و خط فشار متوسط از آن تغذیه می گردد.
-4-7- فیدر در مورد خط فشار متوسط انشعابی از خط موجود عبارت است از جداساز ( سکسیونر ) هوایی و یا 2
یک سري قطع کننده که خط انشعابی از آن طریق تغذیه می شود.
-4-7- فیدر در مورد خط فشار متوسط خروجی از پست توزیع زمینی عبارت است از تابلوي جداساز ( 3
سکسیونر ) قابل قطع زیر بار و یا تابلوي کلید ( دژنکتور ) که خط خروجی مذکور را تغذیه می نماید.
-4-7- فیدر فشار قوي ترانسفورماتور در پست زمینی عبارت است از تابلوي کلید ( دژنکتور ) و یا تابلو 4
سکسیونر فیوزدار که ترانسفورماتور را به شبکه فشار قوي اتصال می دهد.
-4-7- فیدر در مورد پست ترانسفورماتور توزیع هوایی عبارت است از مجموع قطع کننده ها و برقگیرها که در 5
محل اتصال خط فشار متوسط به ترانسفورماتور نصب می شوند.

-4-7- فیدر در مورد خطهاي خروجی فشار ضعیف عبارت است از کلید یا کلید فیوز نصب شده در تابلوي 6
فشار ضعیف پست ترانسفورماتور که از طریق آن برق فشار ضعیف براي مصرف کننده ( یا مصرف کنندگان )
ارسال می گردد.
4-7-6- - چنانچه تابلوي فشار ضعیف داراي بیش از یک خط خروجی باشد، هرکلید فیوز منصوب در ابتداي 1
هر خط خروجی یک فیدر محسوب خواهد شد. در این صورت بهاي کلید کل اتوماتیک ( کلید خروجی
ترانسفورماتور ) و قیمت تابلو را باید به نسبت بین کلید فیوزهاي خروجی موجود تقسیم کرد.
-4-8 خطوط نیرو رسانی : خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع که شبکه عمومی موجود را با ظرفیت کافی به
نقطه تحویل متصل می کنند خطوط نیرو رسانی نامیده می شوند.
-4- خط سرویس (در شبکه فشار ضعیف) : خط سرویس عبارت است از بخشی از خطوط نیرو رسانی که 9
مقطع آن متناسب با قدرت انشعاب یا انشعابات متقاضی در نظر گرفته شده است و شبکه فشار ضعیف عمومی یا
پست عمومی توزیع را به نقطه تحویل متصل می کند. خطوط سرویس کلاً متعلق به شرکت و در اختیار آن می
باشند.
4-10 - وسایل اندازه گیري و کنترل : این وسایل عبارتند از کنتور یا کنتورها، فیوزها، ساعت فرمان و سایر
ملحقات و کلیه وسایل و دستگاههاي مربوطه که به منظور محدود کردن یا سنجش مقدار توان و انرژي برق (
اکتیو و راکتیو ) بر طبق قرارداد در نقطه تحویل نصب می شوند و در اختیار شرکت می باشند. محل نصب این
وسایل در تمامی موارد توسط شرکت تعیین می گردد.
-4-11 نقطه تحویل : نقطه تحویل عبارت است از نقطه اي که تاسیسات شرکت به تاسیسات مشترك اتصال
داده می شود و در آن محل وسایل اندازه گیري نصب می گردد.
-4-12 خطوط نیرو رسانی و تاسیسات اختصاصی برقی مشترك : خطوط نیرو رسانی و تاسیسات
اختصاصی برقی مشترك عبارتند از کلیه خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع و تمام سیم کشی ها، وسایل و
دستگاههاي برقی که بعد از نقطه تحویل واقع شده اند. نگهداري و تعمیر و کنترل کلیه خطوط نیرو رسانی و
تاسیسات اختصاصی برقی مشترك بر عهده او می باشد.
-4-13 قرارداد برقراري انشعاب برق : قرارداد برقراري انشعاب برق عبارت است از قرارداد منعقده بین
شرکت و متقاضی، که بر طبق مفاد آن انشعاب برق دایر می گردد.

4-14 - انشعاب برق : انشعاب برق عبارت است از امکان استفاده مجاز از انرژي الکتریکی که از طریق دایر
کردن خطوط و وسایل اندازه گیري لازم، طبق مقررات محقق می شود.
-4- انشعاب برق فشار ضعیف: انشعاب برق فشار ضعیف عبارت است از انشعاب برق یکفاز با ولتاژ 230 14- 1
ولت و سه فاز با ولتاژ 400 ولت، با تغییرات 5 درصد.
-4- انشعاب برق فشار قوي: انشعاب برق فشار قوي عبارت است از انشعاب برق با ولتاژهاي 11 کیلووات و 14- 2
بیشتر با تغییرات 5 ±درصد.
-4-15 تامین برق : تامین برق عبارت است از عرضه توان و انرژي مورد تعهد شرکت در قرارداد منعقده در
0، اعم از اینکه توان و انرژي استفاده بنماید و یا / نقطه تحویل با ولتاژ استاندارد و فرکانس 50 هرتز با تعمیرات 3
ننماید.
-4- انواع انشعابهاي برق : 16
-4- انواع انشعابهاي برق بر اساس نوع فعالیت و کاربري به شرح زیر است: 16- 1
الف) انشعاب برق مصارف خانگی: انشعاب برق براي مصارف خانگی به انشعابی اطلاق می شود که صرفاً به منظور
به کار انداختن و استفاده از وسایل و تجهیزات متعارف خانگی در واحدهاي مسکونی دایر می گردد. واحد
مسکونی در مناطق شهري عبارت است مکانی براي زندگی که به تشخیص شرکت حذاقل داراي یک اطاق و یک
آشپزخانه و یک سرویس بوده و ورودي آن ( اعم از اینکه در داشته و یا نداشته باشد ) مستقل و یا مرتبط به
راهروي اشتراکی و سیم کشی آن مجزا باشد. تشخیصواحد مسکونی در روستاها به عهده شرکت می باشد.
ب) انشعاب برق مصارف اشتراکی: این انشعاب براي به کار انداختن تاسیسات اشتراکی مانند آسانسور، شوفاژ،
تهویه مطبوع یا روشنایی عمومی و امثال آن در بلوکها و مجموعه هاي ساختمانی مسکونی و شهرکهاي مسکونی
و صنعتی و عمومی به طور جدا از سایر انشعابات دایر می گردد. به هر بلوك و یا مجموعه ساختمانی که همه
واحدهاي آن داراي کاربري یکسان باشند تنها یک انشعاب براي مصارف اشتراکی واگذار می گردد. در صورتی که
تاسیسات اشتراکی بلوك ها و یا مجموعه هایی که چند نوع فعالیت ( مسکونی، تجاري، عمومی و غیره ) در آنها
انجام می شود مجزا باشد می توان بیش از یک انشعاب اشتراکی واگذار نمود.
ج) انشعاب برق مصارف عمومی: انشعاب برق براي مصارف عمومی به انشعابی اطلاق می شود که براي خدمات
عمومی به کار رود.

د) انشعاب برق تولید ( کشاورزي ): انشعاب برق تولید کشاورزي به انشعابی اطلاق می شود که ار نیروي برق
براي پمپاژ آبهاي سطحی و زیر زمینی و یا پمپاژ مجدد آب براي تولید محصولات کشاورزي استفاده می کند و
داراي پروانه معتبر بهره برداري از سازمانهاي آب منطقه اي نیز می باشد.
1 - انشعاب برق چاههاي آب غیر کشاورزي: کلیه چاههاي آب غیر کشاورزي با توجه به کاربردشان بر حسب
مورد بهاي برق را با تعرفه هاي مربوط پرداخت خواهند نمود.
ه) انشعاب برق تولید ( صنعت و معدن ): انشعاب برق تولید ( صنعت و معدن ) به انشعابی اطلاق می شود که ار
برق براي به کار انداختن و بهره برداري از صنایع، کارخانه ها، استخراج معادن، صنایع کشاورزي براي تولید
فرآورده هاي کشاورزي و دامی در کارگاهها ( مشخص شده در تعرفه تولید ) و صنایع کوچک و صنوف تولیدي
که داراي پروانه معتبر بهره برداري از مراجع ذیربط هستند، استفاده می شود.
و) انشعاب برق سایر مصارف: انشعابی که براي محل کسب دایر می گردد مشمول این تعرفه می باشد. ضمناً
4 مطابقت ندارند مشمول تعرفه سایر مصارف -16- مصارف سایر انشعاب هایی که با هیچیک از موارد دیگر بند 1
است.
ز) انشعاب برق مصارف آزاد: این انشعاب ویژه متقاضیانی که تمایل به پرداخت هزینه هاي عمومی برقراري
انشعاب برق، ندارند. بهاي برق مصرفی انشعاب آزاد با توجه به نوع مصرف و انطباق آن با هر یک از موارد "الف"
4 با تعرفه خاص انشعاب بهاي برق مصرفی انشعاب آزاد محاسبه و دریافت خواهد شد. - 16- تا "و" و بند 1
برقهاي غیر دائم، چراغانیها و تابلوهاي تبلیغاتی نیز از جمله اینگونه انشعابات محسوب می گردند.
ح) انشعاب برق براي فروش مجدد: این انشعاب ویژه مشترکینی می باشد که نیروي برق را به صورت یک جا از
شرکتها دریافت و از طریق شبکه تحت مدیریت خود مجدداً به مشترکین نهایی به فروش می رسانند.
-4- انواع انشعابهاي برق با توجه به نحوه مدیریت مصرف به شرح ذیل بوده و بر اساس تعرفه هاي ابلاغی 16- 2
برق مشمول نرخهاي مختلف می گردند.
انشعابات نوع الف: مشترکینی که در اوقات اوج بار با اعلام قبلی شرکت با اعمال مدیریت مصرف بار خود را
کاهش می دهند.
انشعابات نوع ب: مشترکینی که حتی در حالاتی که بنا بر پیشبینی مرکز کنترل شبکه ( جهت جلوگیري از

افت فرکانس، افت ولتاژ یا پرباري خطوط و پستها خارج از میزان مجاز ) شرکت ناچار به اعمال خاموشی از پیش
تعیین شده می باشد، قطع برق نخواهند داشت.
انشعابات نوع ج: مشترکینی که تنها در 20 ساعت شبانه روز غیر از اوج بار از انشعاب خود استفاده می کنند و
در ساعات اوج بار ( 4 ساعت به تشخیص شرکت ) از برق استفاده نخواهند کرد.
-4-17 انرژي تحویلی: مقدار انرژي برقی تحویل شده که توسط وسایل اندازه گیري قرائت می شود، انرژي
الکتریکی تحویل شده می باشد. واحد انرژي الکتریکی، کیلووات ساعت است.
-4-18 دوره مصرف: فاصله زمانی دو قرائت متوالی وسایل اندازه گیري، دوره مصرف می باشد.
-4-19 ماهانه: دوره اي است که شامل 30 روز مستمر می باشد.
-4- بهاي انرژي: مبلغی که بر اساس تعرفه مربوطه بابت انرژي مصرفی می باید توسط مشترك پرداخت 20
گردد.
-4-21 رقم ثابت ( آبونمان ): مبلغی ثابت که ماهانه بدون در نظر گرفتن میزان برق مصرفی می باید توسط
مشترك پرداخت شود.
-4-22 حداقل بهاي برق: مبلغی است که اگر بهاي برق و یا بهاي انرژي و رقم ثابت ( آبونمان ) مشترکین با
قدرت کمتر از 30 کیلووات بر حسب مورد کمتر از آن باشد، مبلغ مزبور دریافت خواهد شد.
-4-23 قدرت متوسط و لحظه اي: نسبت مقدار انرژي مصرف شده به مدت مصرف را قدرت مصرفی متوسط
در طی آن مدت می خوانند. قدرت لحظه اي عبارت است از قدرت متوسط در فاصله زمان کوتاهی که بتوان در
طی آن مصرف انرژي را ثابت دانست. واحد قدرت کیلووات است.
-4- قدرت قراردادي ( مجاز ): قدرتی که در قرارداد تعیین شده و مشترك حق استفاده بیش از آن را 24
ندارد.
-4-25 حداکثر بار: حداکثر قدرت مصرفی وسایل برقی مشترك که به طور همزمان در نقطه تحویل به کار
می افتند یا انتظار می رود به کار بیفتند. واحد سنجش حداکثر بار، کیلووات است.

4-26 - ضریب قدرت: نمایانگر کیفیت به کارگیري ظرفیت تاسیسات الکتریکی و برابر است با نسبت توان
0گردد مشترك می / 0 می باشد و چنانچه کمتر از 9 / حقیقی به ظاهري. ضریب قدرت مجاز مشترك حداقل 9
باید نسبت به نصب تجهیزات لازم اقدام نماید.
4-27 - ضریب بار ( نسبت بار ): عبارت است از نسبت انرژي ( کیلووات ساعت ) مصرف شده طی یک دوره
زمانی مشخص به حاصل ضرب حداکثر قدرت مصرفی ( کیلووات ) وتعداد ساعات آن دوره زمانی. ضریب بار
معمولاً به صورت درصد بیان می شود.
4-28 - فاصله زمانی قدرت: مدت زمان مشخصی که قدرت متوسط در طی آن به عنوان قدرت مصرفی
منظور می گردد. فاصله زمانی قدرت 15 دقیقه تعیین می شود.
-4-29 بهاي قدرت: مبلغی که بر اساس تعرفه بابت هر کیلووات ( قدرت مصرفی یا قراردادي ) می باید در هر
دوره ماهانه پرداخت گردد.
-4-30 روشنایی معابر عمومی: روشنایی معابر عمومی شامل روشنایی پیاده روها، خیابانها، کوچه ها، بزرگراه
ها، شاهراه ها، پلها و اماکن مشابه می باشد.
-4-31 محل نصبوسایل اندازه گیري: وسایل اندازه گیري و سایر تجهیزات مربوطه در مکان مناسبی با نظر
شرکت و بر اساس استاندارد به طریقی نصب می شود که فضاي کار مناسب در همه جوانب وجود داشته باشد.
نصب وسایل اندازه گیري در داخل ساختمان در صورت تایید شرکت مجاز خواهد بود.
-4-32 قرائت وسایل اندازه گیري: قرائت وسایل اندازه گیري به منظور تنظیم صورتحساب در فواصل تعیین
شده، شرکت انجام خواهد شد.
-4-33 باز فروشبرق: عبارت است از فروش برق توسط مشترك ( مشترکین ) به اشخاص ثالث، در محدوده
انشعاب واگذار شده.
-4-34 تعرفه: عبارت است از تعرفه هاي برق و شرایط عمومی آن. بر حسب مقطع زمانی موضوعات، تعرفه
هاي همان مقطع زمانی معتبر بوده و مورد استناد قرار می گیرد.
فصل دوم: مقررات عمومی تأمین برق
-4-35 شرایط درخواست برقراري و هر گونه تغییر در مشخصات انشعاب برق

-4- هر متقاضی و یا هر مشترك می تواند براي هر واحد مسکونی، تجاري، عمومی، صنعتی، کشاورزي و 35- 1
غیره درخواست برقراري یا هرگونه تغییر در مشخصات انشعاب برق را بنماید. قبول درخواست برقراري ( یا تغییر
در مشخصات ) انشعاب برق منوط به حصول شرایط زیر است.
الف) شرکت امکانات لازم جهت برقراري و یا تغییر انشعاب برق مورد نیاز متقاضی را داشته باشد.
ب) متقاضی هیچگونه بدهی بابت بهاي برق و یا هزینه هاي تامین برق در محل مورد نظر یا هر محل دیگري به
شرکت توانیر، شرکتهاي برق منطقه اي، شرکتهاي توزیع نیروي برق و شرکت مدیریت شبکه نداشته باشد.
ج) موانعی که رفع آن عملی نباشد، براي انجام کار شرکت در محل مورد نظر وجود نداشته باشد.
د) در محل، انشعاب دیگري با همان کاربري ( با رعایت استثناء در مورد انشعاب اشتراکی ) وجود نداشته باشد.
ه) متقاضی در ایجاد مستحدثات و تاسیسات خود رعایت حریم خطوط انتقال و توزیع نیروي برق و حریم کانالها
و انهار آبیاري را بایستی بنماید.
-4- تعیین میزان جریان برق مورد نیاز متقاضی براي انشعابات کمتر از 30 کیلووات از اختیارات شرکت 35- 2
است، به استثناي انشعاب برق تولید کشاورزي که در هر حال قدرت آن بر اساس پروانه معتبر بهره برداري
4 ) تعیین خواهد - صادره توسط سازمانهاي آب منطقه اي ( منطبق با آمپراژهاي استاندارد مندرج در بند 64
شد.
-4- هزینه هاي عمومی برقراري انشعاب از مالک و یا متقاضی دریافت می شود، ولی انشعاب منحصراً 35- 3
مربوط به ملک مورد تقاضا خواهد بود و در هر حال دریافت هزینه هاي عمومی برقراري انشعاب از متقاضی و
صدور قبض دریافت وجه بنام پرداخت کننده یا متقاضی و همچنین برقراري انشعاب متقاضی دلیل بر مالکیت یا
شناسایی حقی براي افراد مذکور نسبت به ملک نخواهد بود.
4-36 - ضوابط برخورداري از نرخ برق مصارف تولید ( صنعتو معدن )
-4- برخورداري از نرخ برق مصارف تولید ( صنعت و معدن ) منوط به ارائه یکی از مدارك زیر از وزارتخانه 36- 1
هاي صنایع و معادن، جهاد کشاورزي، یا واحدهاي تابعه آنها می باشد :
- موافقت اصولی
- پروانه یا جواز تاسیس
- پروانه بهره برداري
- کارت شناسایی
-گواهی فعالیت صنعتی
هر یک از مدارك یاد شده از زمان ارائه به شرکت تا تاریخ انقضاء آن معتبر است و چنانچه پس از انقضاء اعتبار

آن، مشترك نسبت به تمدید اعتبار یا ارائه یکی از مجوزهاي معتبر دیگر اقدام ننماید، مشمول تعرفه تجاري و
سایر مصارف خواهد شد.
-4- تاسیسات صنعتی وابسته به وزارتخانه هاي نیرو، صنایع و معادن، دفاع و پشتیبانی نیرو هاي مسلح، 36- 2
جهاد کشاورزي و نفت با تایید وزارت نیرو مشمول تعرفه تولید ( صنعت و معدن ) می گردند.
همچنین تاسیسات ایرانگردي و جهانگردي، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تاسیسات مشابه در صورت ارائه مجوز
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تعرفه تولید ( صنعت و معدن ) برخوردار خواهند بود.
-4- مصارف روشنایی داخلی تاسیسات مشترکین صنعتی و روشنایی محوطه و نیز مصارف ساختمانهاي 36- 3
اداري واقع در کارخانه تا 5 درصد قدرت قراردادي مجاز است و چنانچه به تشخیص شرکت از این مقدار تجاوز
1 محاسبه و دریافت می گردد. در صورتی که / نماید بهاي برق مصرفی این دسته از مشترکین با ضریب 20
4 این آیین نامه با - میزان استفاده غیر صنعتی این دسته از مشترکین به بیش از 20 درصد برسد مطابق بند 45
ایشان رفتار خواهد شد.
-4- فعالیت هاي تولیدي که وجه غالب مصرف انرژي الکتریکی آنها در فرایند تولید صنعتی است و عرفاً 36- 4
جزء صنوف تولیدي محسوب می گردند، مطابق فهرست و ضوابط ابلاغی از طرف وزیر نیرو مشمول تعرفه تولید (
صنعت و معدن ) خواهند شد. این گونه کارگاهها در صورت دارا بودن پروانه کسب معتبر و منطبق با نوع فعالیت
تولیدي و یا گواهی فعالیت صنعتی از اتحادیه صنف مربوطه و انطباق فعالیت جاري با پروانه کسب می توانند
مشمول تعرفه تولید ( صنعت و معدن ) شوند.
-4- کلیه مجوزهاي مورد قبول شرکت می باید از نظر مدت اعتبار مورد بررسی قرار گیرند و موضوع در 36- 5
روي صورتحسابهاي ارسالی یک دوره قبل از پایان مدت اعتبار به عنوان اخطار براي تمدید مجوزها به اطلاع
مشترکین برسد.
-4-37 ضوابط برخورداري از نرخ برق مصارف تولید کشاورزي
-4- برخورداري از نرخ برق مصارف تولید کشاورزي منوط به ارائه پروانه معتبر بهره برداري از سازمانهاي 37- 1
آب و رعایت قدرت مجاز الکتروپمپ قید شده در پروانه مذکور می باشد. پروانه بهره برداري از زمان ارائه به
شرکت تا تاریخ انقضاء آن معتبر می باشد.
-4- مصارف روشنایی و مصارف جنبی متعارف انشعاب برق کشاورزي تا یک درصد قدرت قراردادي مجاز 37- 2
است و چنانچه به تشخیص شرکت از این مقدار تجاوز گردد مشترك ملزم به تفکیک مصارف مزبور خواهد بود و

شرکت با برقراري انشعاب مجزا، بهاي برق مصرفی را بر طبق تعرفه مربوطه محاسبه و دریافت می نماید و در
4 این - صورتی که مشترك نسبت به تفکیک انشعاب یا کاهش مصرف غیر مجاز خود اقدام نکند مشمول بند 45
آیین نامه خواهد شد.
-4- در صورتی که حداکثر قدرت و یا انرژي مصرفی مشترك از میزان مندرج در پروانه معتبر بهره برداري 37- 3
صادر شده از سوي سازمانهاي آب تجاوز کند، مشمول تعرفه آزاد تولید کشاورزي می گردد.
-4-38 نصبوسایل اندازه گیري:
متقاضی باید بی آنکه هزینه اي متوجه شرکت شود محل مناسبی را با نظر شرکت براي نصب وسایل اندازه
گیري آماده سازد. مشترك مسئول سالم نگاه داشتن کلیه وسایل و تجهیزاتی است که از طرف شرکت در محل
برقراري انشعاب برق نصب می گردد و تحت هیچ عنوان حق دستکاري آنها یا پلمپهایی را که بر روي وسایل
اندازه گیري و سایر تجهیزات نصب می باشد ندارد و تنها نمایندگان مجاز شرکت که هویت آنها مشخص باشد
در صورت ضرورت می توانند نسبت به باز کردن پلمبها اقدام کنند.
-4-39 تغییر مکان داخلی وسایل اندازه گیري
-4- مشترك ضمن اینکه مسئول مرئی نگهداشتن و قابل دسترس بودن محل وسایل اندازه گیري برق می 39- 1
باشد، به هیچ عنوان حق جابجایی انشعاب و وسایل آن را ندارد و چنانچه پس از نصب وسایل اندازه گیري،
مشترك تغییري در وضعیت ملک یا ساختمان خود بدهد که محل دستگاهها نامناسب گردد یا مانعی در مقابل
آنها ایجاد شود شرکت می تواند ضمن رعایت مفاد این آیین نامه، دستگاههاي مزبور را با هزینه مشترك بر
4 به محل مناسبی منتقل ( تغییر مکان داخلی ) نماید. - اساس بند 76
-4- هر گاه در اجراي مقررات قانون توزیع عادلانه آب، چاههاي داراي انشعاب برق جابجا شوند در حکم 39- 2
تغییر مکان داخلی بوده و با دریافت هزینه هاي جابجایی از مشترك، تغییر مکان داده می شود.
-4- در صورتی که تغییر مکان داخلی نیازمند به ایجاد تاسیسات نیرو رسانی جدید باشد کل هزینه هاي 39- 3
مربوطه بر عهده مشترك خواهد بود. چنانچه پست به هزینه مشترك نصب شده باشد و به علت استفاده عمومی
از آن امکان انتقال ترانسفورماتور به محل جدید ممکن نباشد، در این صورت هزینه تجهیزات پست بر عهده
شرکت و هزینه نصب آن با مشترك خواهد بود.
-4- جابجایی لوازم و وسایل عمومی شرکت : 40

در مورد آن قسمت از وسایل و لوازم شرکت ( مانند جعبه انشعاب، دستک کابل و غیره ) که در معابر عمومی و
روي دیوار ساختمانها نصب شده است چنانچه مالک ساختمان بخواهد تغییراتی در وضع دیوار مزبور داده یا آن
را تجدید بنا نماید، شرکت می باید آن وسایل و لوازم را با هزینه خود جابجا کند ولی اگر وسایل و لوازم مزبور
صرفاً جهت تامین برق همان ساختمان دایرشده باشد مشترك می باید هزینه هاي مربوطه را برابر هزینه انجام
شده به شرکت پرداخت نماید.
4-41 - تغییر مکان خارجی انشعاب برق
-4- انشعاب برق مخصوص محلی است که در آن نصب و دایر شده است و جابجایی آن ممنوع است. 41- 1
-4- انشعاب منصوبه غیر قابل انتقال است و جدا از اصل ملک، قابل فروش، معامله و یا واگذاري به دیگري 41- 2
نمی باشد و چنانچه مشترکی جبراً یا به اختیار خود درخواست جابجایی محل مصرف برق را داشته باشد می
4 به عمل آورده براي تامین برق مورد نیاز خود در -52- باید تقاضاي برچیدن انشعاب موجود خود را طبق بند 1
محل جدید مشابه سایر متقاضیان اقدام نماید.
-4- در صورتی که به دلیل حوادث غیر مترقبه طبیعی و یا موارد تصریح شده در قانون نیاز به جابجایی 41- 3
انشعاب برق باشد و یا در مورد صنوف سیاري که مجوز مربوطه را دارند بعد از تصویب هیات مدیره شرکت می
4 عمل خواهد - توان انشعاب را به محل دیگري انتقال داد. این جابجایی داخلی محسوب و مطابق مفاد بند 39
شد. میزان قدرت قراردادي و نوع مصرف نمی باید به واسطه این انتقال تفاوت نماید.
-4- تغییر نام مشترك ( پرونده ) 42
-4- مالکین می توانند با ارائه اسناد رسمی و احکام قانونی و یا اسناد مثبته اي ( قولنامه رسمی، تعهد 42- 1
محضري، تقاضاي مالک انشعاب ) که مورد تایید شرکت باشد، پس از احراز هویت، تقاضاي تغییر نام مشترك را
بنماید. در هنگام تغییر نام، شرکت نسبت به آزمایش و کنترل وسایل اندازه گیري اقدام می نماید.
-4- تغییر نام مشترك و همچنین پاسخ به استعلام هاي محضري دفاتر اسناد رسمی منوط به تسویه 42- 2
حساب کامل می باشد.
-4- چنانچه مشترك، سند پرداخت وام یا ودیعه اي داشته باشد که به طور رسمی به خریدار منتقل نشده 42- 3
باشد، کماکان به نام مشترك اولیه محفوظ بوده و در صورت مراجعه به وي مستر می گردد.
-4-43 تعیین مقدار قدرت و انرژي تحویلی به مشتركو بهاي برق مصرفی

-4- ارقامی که وسایل اندازه گیري نشان می دهند و یا ثبت می نمایند دلیل کافی براي مصرف قدرت و 43- 1
انرژي به توسط مشترك بوده مشترك ملزم به قبول آن می باشد مگر آنکه به تشخیص شرکت اشکالی در کار
وسایل اندازه گیري و یا اشتباه در قرائت آن وجود داشته باشد، در این صورت و همچنین در صورت اشتباه در
محاسبات بهاي برق مصرفی، بر اساس بندهاي زیر عمل می گردد :
الف) شرکت بر طبق برنامه وسایل اندازه گیري برق مصرفی را آزمایش کرده و صحت کار آنها را از حیث ثبت و
یا نشان دادن ارقام مصرف بر اساس استانداردهاي پذیرفته شده کنترل خواهد کرد و یا بر حسب تقاضاي
مشترك آزمایش لازم را به عمل می آورد در صورت اخیر چنانچه وسایل اندازه گیري سالم تشخیص داده شود
4 این آیین نامه پرداخت نماید. - مشترك باید هزینه آزمایش را بر اساس بند 76
ب) اگر ضمن آزمایشهاي شرکت معلوم شود ارقامی را که وسایل اندازه گیري ثبت و یا نشان داده داراي بیش از
%2 خطا می باشد ( کمتر از 2% قابل اغماض است ) تمام صورتحسابهاي مربوط به مصارف برق به علت تاثیر
اینگونه خطاها اصلاح خواهد شد. براي وسایل اندازه گیري نصب شده در ولتاژ 63 و 66 کیلوولت و بالاتر خطاي
0% می باشد. این گونه تعدیلات براي نصف مدتی که از تاریخ آخرین آزمایش وسایل اندازه گیري / قابل اغماض 5
گذشته است به عمل می آید و هیچگاه مدت مذکور بیشتر از یک سال در نظر گرفته نخواهد شد. هرگاه نتوان
مقدار قدرت و انرژي مصرفی را با توجه به درصد خطاي وسایل اندازه گیري محاسبه نمود ، در این صورت
شرکت تمام صورتحسابهاي مدت یاد شده را بر اساس دقیقترین اطلاعات و آمار موجود اصلاح خواهد کرد. در
مواقعی که صورتحساب یا صورتحسابها به طریقی که فوقاً اشاره گردید تعدیل یا اصلاح شود، شرکت هر مبلغی را
که اضافه از مشترك وصول کرده است به وي مسترد می دارد و مشترك نیز می باید هر مبلغی را که بدهکار می
شود با نظر شرکت ( به صورت نقدي و یا اقساط ) پرداخت نماید.
ج) علاوه بر مورد بند ( ب ) هر گونه کسري یا اضافه محاسبه بهاي برق مانند موارد ناشی از نقائص یا اشتباه
اتصال وسایل اندازه گیري از زمان وقوع نقص ویا اشتباه در قرائت وسایل اندازه گیري و اشتباه در اعمال ضرایب
و ارقام وسایل اندازه گیري و اختصاص کد محاسباتی نادرست با توجه به مقررات وقت از طرفین قابل برگشت
می باشد.
د) در تمام مواردي که در دستگاههاي اندازه گیري نصب شده دستکاري و یا در درست کار کردن آنها دخالت
شود و یا به هر نحوي عملی انجام شود که دستگاههاي اندازه گیري میزان واقعی برق مصرفی را نشان ندهد،
شرکت باید بهاي مقدار برق مصرفی را که در اثر این گونه اقدامات ثبت نشده است ( مقدار آن بر اساس آمار و
ضوابط موجود تعیین خواهد شد ) با بالاترین نرخ تعرفه آزاد مربوط به همان نوع مصرف محاسبه و به اضافه سایر
هزینه هایی که از این گونه اقدام یا اقدامات غیر مجاز متوجه شرکت گردیده است، از مشترك وصول نماید و
عنداللزوم مشترك را تحت پیگرد قانونی نیز قرار دهد.
-4- در کلیه حالات فوق، صورتحسابها تنها تا زمان آخرین تسویه حساب قابل اصلاح خواهد بود. 43- 2

-4- تعهدات ناشی از صدور صورتحساب 44
-4- مشترك مکلف به پرداخت مبلغ صورتحساب و بدهیهاي احتمالی معوقه بهاي برق مصرفی می باشد 44- 1
اعم از اینکه بدهیهاي مذکور مربوط به مصرف کننده فعلی یا قبلی باشد. نرخ برق مشترکینی که بعد از مهلت
مقرر در صورتحساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشترکینی که خواهان پرداخت بهاي برق قبل از
انتهاي دوره مصرف باشند در ضرایب مندرج در تعرفه هاي برق ضرب خواهد شد.
-4- اعلام عدم دریافت صورتحساب توسط مشترك از تعهد پرداخت صورتحساب نمی کاهد ولی هرگاه 44- 2
4 نسبت به - مشترك با مراجعه به شرکت درخواست صدور المثنی نماید شرکت موظف است بر اساس بند 76
صدور المثنی اقدام نماید.
-4- مدت دوره صدور صورتحساب با نظر شرکت تعیین می گردد. در هر صورت این دوره براي مشترکین 44- 3
با قدرت کمتر از 30 کیلووات نبایستی از 60 روز بیشتر و در مورد مشترکین با قدرت 30 کیلووات و بالاتر
نبایستی از 30 روز بیشتر باشد. در مورد روستاها مدت مزبور با نظر هیئت مدیره شرکت تعیین خوهد شد.
-4- چنانچه مشترك در طی مهلت قانونی پرداخت، نسبت به مفاد صورتحساب معترض باشد می تواند به 44- 4
شرکت مراجعه کند و شرکت موظف است نسبت به تصحیح یا تایید صورتحساب اقدام نماید.
-4- تغییر در نوع مصرف 45
-4- متقاضی تغییر در مصرف، قبل از تغییر در کاربري انشعاب برق می باید تقاضاي تغییر کاربري انشعاب 45- 1
را به همراه مجوزهاي مربوطه به شرکت ارائه نمایند و در صورت وجود امکانات فنی بر اساس درخواست متقاضی
قرارداد برقراري انشعاب جدید با توجه به نوع کاربري منعقد می گردد. در صورتی که بر اساس تعرفه هاي روز،
هزینه هاي عمومی برقراري انشعاب جدید بیش از قبلی باشد متقاضی می باید ما به التفاوت آن را پرداخت
نماید، و اگر هزینه عمومی برقراري انشعاب جدید کمتر از قبلی باشد هیچگونه وجهی به مشترك پرداخت
نخواهد شد.
-4- چنانچه به تشخیص شرکت هر یک از مشترکین، از نیروي برق براي مصارفی به غیر از آنچه که در 45- 2
قرارداد برقراري انشعاب برق قید گردیده، استفاده نمایند و تعرفه مصرف جدید آنها بیش از تعرفه مصرف قبلی
باشد، شرکت موظف است که با اخطار کتبی نسبت به تغییر تعرفه از تاریخ مصرف غیر مجاز به تشخیص خود
اقدام و بهاي برق مصرفی را به صورت زیر با تعرفه تجاري و سایر مصارف و در مورد مشترك انشعاب آزاد با
تعرفه آزاد تجاري و سایر مصارف محاسبه و دریافت نماید :

الف) در صورتی که مصرف جدید نیاز به ارائه پروانه مجاز داشته باشد تا زمان ارائه پروانه با نرخ تجاري و سایر
مصارف محاسبه گردد.
ب) در صورتی که مصرف جدید نیاز به ارائه پروانه مجاز نداشته باشد تا زمان تشخیص توسط شرکت با نرخ
تجاري و سایر مصارف (حسب مورد آزاد تجاري و سایر مصارف ) و از زمان تشخیص با تعرفه منطبق بر مصرف
جدید محاسبه گردد.
-4-46 دسترسی به اماکن
مشترك حق دسترسی به اماکن خود به منظور برقراري انشعاب برق، قرائت وسایل اندازه گیري، بازرسی وسایل
اندازه گیري، سیم کشی و سایر وسایل و تاسیسات مربوطه و همچنین تعمیر کردن و قطع نمودن انشعاب برق و
برداشتن اموال متعلق به شرکت را به نمایندگان شرکت که هویتشان مشخص باشد اعطا می نماید. بنابراین براي
موارد فوق طرح شکایات و ادعاهایی از قبیل ورود به عنف یا غیر قانونی به ملک غیر، علیه شرکت و کارکنان آن
وارد نخواهد بود.
4-47 - نحوه، شرایط و مسئولیتاستفاده مشتركاز انشعاب برق
-4- در مواردي که دستگاههاي مورد استفاده مشترك به گونه اي باشد که ایجاد نوسانات زیاد بنماید، 47- 1
مانند کار کردن با دستگاه جوشکاري، دستگاه اشعه ایکس، کوره هاي برقی، انواع آسانسور یا سایر تجهیزاتی که
داراي مصارف زیاد لحظه اي بوده و موجب می شود که در ولتاژ برق سایر مشترکین و شبکه فشار قوي و فشار
ضعیف عمومی اختلال پدید آید مشترك مسئول و موظف است تجهیزات اصلاحی را که شرکت براي رفع این
نقیصه لازم بداند به هزینه خود تهیه و نصب و نگهداري کند.
-4- در مواردي که مشترك، بر طبق ضوابط یا با اجازه وزارت نیرو از ژنراتور اختصاصی استفاده می نماید 47- 2
کلیه تجهیزات و لوازمی را که به منظور حفاظت و جلوگیري از برگشت جریان برق به شبکه شرکت لازم باشد به
هزینه خود و با نظر شرکت تهیه و نصب نماید، در غیر این صورت شرکت بلافاصله نسبت به قطع انشعاب
مبادرت خواهد نمود و مشترك با دریافت اولین اخطار باید نسبت به نصب لوازم حفاظتی بر طبق نظر شرکت
اقدام نماید. هر گونه ضرر و زیانی از این بابت به شرکت وارد شود، مشترك مسئول جبران آن و پرداخت هزینه
هاي متعلقه بر طبق نظر شرکت می باشد.

-4- مشترك مسئول و پاسخگوي کلیه خسارات شرکت در برابر کلیه دعاوي و مطالباتی که در نتیجه 47- 3
4 و بندهاي ذیل آن ) از طرف هر کس علیه شرکت - قصور وي در انجام تعهدات خود ( بر طبق مفاد بند 47
بشود خواهد بود.
4-48 - مداومت جریان برق
4 این آیین نامه مسئول تداوم تامین برق مشترك است ولی این تعهد شامل حوادث - شرکت با توجه به بند 15
ناشی از عوامل خارج از کنترل و حوادث قهري و همچنین قطع برق بر اساس موافقت با مشترك و نیز اجراي
4 نمی باشد. تشخیص "عوامل خارج از کنترل و حوادث قهري" با وزارت نیرو است. - مفاد بند 50
-4- اصلاح و تعویضوسایل و لوازم انشعاب 49
این قسمت از وسایل و لوازم انشعاب برق که به علت فرسوده شدن یا حوادث قهري نیاز به تعویض یا اصلاح
داشته باشد، بدون نیاز به درخواست مشترك و بدون دریافت هزینه توسط شرکت انجام خواهد گردید، مگر آنکه
به تشخیص شرکت، مشترك در ایجاد موارد مذکور دخالت داشته باشد، که در این صورت می باید هزینه
مربوطه را ( بر اساس قیمت تمام شده ) پرداخت نماید.
-4- قطع موقت انشعاب برق 50
-4- شرکت در موارد مشروحه زیر انشعاب برق مشترك را موقتاً قطع خواهد کرد : 50- 1
الف) در صورتی که مشترك پس از تسویه حساب، تقاضاي قطع موقت انشعاب برق را بنماید. در حالتی که یک
انشعاب چند استفاده کننده داشته باشد، باید کلیه استفاده کنندگان تقاضاي قطع موقت انشعاب را بنماید.
ب) اگر مشترك، در اجراي مفاد مقررات مندرج در این آیین نامه و یا در انجام تعهدات خود در مورد انشعاب
برق به تشخیص شرکت قصور کند.
ج) اگر صورتحسابهاي برق مصرفی و یا سایر بدهیها در سر رسید مقرر پرداخت نشود.
د) در صورتی که نیروي برق به مصرف غیر مجاز برسد و یا در تاسیسات متعلق به شرکت دستکاري شود یا
مقررات فنی و استاندارد و همچنین حریم تاسیسات برق رعایت نشود.
ه) در صورتی که امکان قرائت وسایل اندازه گیري در سه دوره متوالی به دلیل بسته بودن محل فراهم نگردد.
و) هر گاه حکم یا قراري از سوي مقامات قضایی در زمینه قطع برق صادر گردد.
ز) در مورد کلیه مشترکین پمپهاي آب کشاورزي، در صورتی که سازمان آب منطقه اي درخواست قطع نماید.

-4- در هنگام قطع برق کماکان صورتحساب بر حسب مورد بر مبناي حداقل بهاي برق ماهانه یا رقم ثابت 50- 2
( آبونمان ) صادر خواهد شد.
-4- چنانچه مشترکی بابت بهاي برق مصرفی و سایر هزینه هاي مربوطه به شرکت بدهی داشته باشد، 50- 3
شرکت می تواند انشعاب برق مورد استفاده مشترك مذکور را در محل دیگر نیز با اخطار قبلی قطع نموده و تا
وصول مطالبات خود از وصل آن خودداري نماید. ضمناً چنانچه محل مزبور در حوزه فعالیت شرکت دیگر باشد
شرکت مورد بحث می باید با درخواست شرکت ذینفع نسبت به قطع برق اینگونه مشترکین در مورد وصول
مطالبات شرکت مزبور همکاري لازم را به عمل آورد. همچنین برقراري انشعاب جدید به نام مشترك مزبور نیز تا
تسویه حساب کلیه مطالبات با شرکت امکان پذیر نخواهد بود.
4-51 - برقراري مجدد انشعاب برق
-4- براي برقراري مجدد انشعاب برق در محلی که سابقاً انشعاب برق وجود داشته و به علل مندرج در بند 51- 1
4-50 موقتاً جریان برق قطع گردیده است، مشترك می باید بر اساس تعرفه هاي مصوب کلیه بدهیهاي معوقه و
هزینه وصل یا نصب مجدد و خسارات وارده و حداقل بهاي برق و یا رقم ثابت ( آبونمان ) ماهانه ( بر حسب مورد
) در طول دوران قطع برق را به شرکت پرداخت نماید.
4 می - -4- در مورد مشترکینی که به دلیل عدم پرداخت به موقع صورتحسابهاي خود مشمول بند 50 51- 2
4 ) منوط به تادیه پیش -51- گردند، شرکت می تواند برقراري مجدد انشعاب را (علاوه بر موارد مندرج در بند 1
پرداخت نماید. میزان پیش پرداخت حداکثر می تواند معادل بهاي برق مصرفی آخرین صورتحساب باشد.
-4- در مواردي که مطابق مفاد این آیین نامه جریان برق قطع می شود، مشترك مجاز به دخالت در 51- 3
تاسیسات و وصل خودسرانه جریان برق نمی باشد و در صورت تخلف، جریان برق قطع و برقراري مجدد آن
موکول به سپردن تعهد کتبی بر تکرار نشدن خلاف و تسویه حساب کامل و پرداخت معادل 2 برابر هزینه
وصل آن انشعاب برق خواهد بود.
-4-52 برچیدن دائم انشعاب برق
-4- در هر یک از چهار حالت زیر شرکت انشعاب برق مشترك را به طور دائم جمع آوري، اشتراك مربوطه 52- 1
را باطل و با مشترك تسویه حساب خواهند نمود :
الف) هرگاه مشترکی که تنها مصرف کننده برق از انشعاب می باشد درخواست برچیدن دائم انشعاب را بنماید.
ب) هرگاه بدهی مشترك به 100 % هزینه هاي عمومی برقراري انشعاب برق مندرج در جدول "هزینه هاي

برقراري انشعاب برق" برسد و علیرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت بدهی مربوطه پرداخت نگردد.
ج) هرگاه یک سال از تاریخ قطع برق بگذرد و مشترك علیرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت وضع خود را
مشخص ننماید.
4 ( در ارتباط با وصل خودسرانه جریان برق قطع شده توسط مشترك ) براي - 51- د) هرگاه خلاف موضوع بند 3
بار دوم تکرار شود.
-4- در کلیه حالات فوق اگر مشترك یا فردي که قائم مقام قانونی وي محسوب می شود جهت تسویه 52- 2
حساب مراجعه نماید بخشی از ارزش انشعاب برابر ارقام مندرج در ستونهاي جدول "هزینه هاي برقراري انشعاب
برق" پس از کسر بدهی و خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد مسترد خواهد شد. مبلغ مذکور در مورد انشعابات
واگذار شده روي ولتاژهاي 63 ،66 ،132 ،230 ،400 کیلوولت شصت درصد و روي ولتاژهاي 11 ،20 ،33
کیلوولت و فشار ضعیف پنجاه درصد خواهد بود. در صورت عدم امکان بازپرداخت نقدي، مبالغ مزبور به صورت
اقساط و حداکثر ظرف یک سال به مشترك پرداخت خواهد گردید. در هر حال مبلغ قابل استرداد از مبلغ
مندرج در ستون یک جداول "هزینه هاي برقراري انشعاب برق" کمتر نخواهد بود.
-4- ارزش هر انشعاب برابر است با ارقام ذکر شده در ستون هاي یک و دو جدول شماره یک و در 52- 3
ستونهاي یک، دو و سه جدول شماره دو "هزینه هاي برقراري انشعاب برق" که بر حسب مورد به ازاء هر
کیلووات و یا هر انشعاب می باشد.
-4-53 بازفروشبرق
مشترك بدون کسب مجوز شرکت حق بازفروش نیروي برق را ندارد.
-4- انصراف متقاضی از اجراي قرارداد 54
در صورتی که متقاضی قبل از تامین برق به عللی درخواست فسخ قرارداد تامین برق را بنماید شرکت موظف
است پس از کسر هزینه لوازم مصرفی و خدمات انجام شده براي متقاضی مذکور ( ازقبیل هزینه بازدید محل و
تهیه طرح و نقشه هاي عملیات اجرایی و غیره )، مابقی مبالغ پرداختی متقاضی را مسترد نماید.
-4-55 خسارات و سایر هزینه ها
اگر مشترکی به تاسیسات برق خسارتی وارد کند می باید هزینه آن را بر اساس برآورد شرکت پرداخت نماید.
4-56 - قراردادهاي برقراري انشعاب برق

-4- قراردادهاي برقراري انشعاب برق که بین شرکت و متقاضی منعقد می گردد، می باید بر اساس مفاد 56- 1
این آیین نامه و مستند به آن باشد. ضمناً هر تغییري در آیین نامه تکمیلی تعرفه هاي برق ( به جز هزینه هاي
برقراري انشعاب برق ) شامل کلیه متقاضیان ومشترکین خواهد گردید.
-4- در قراردادهاي برقراري انشعاب می بابد مدت و هزینه هاي برقراري انشعاب برق ( بر اساس این آیین 56- 2
نامه ) کاملاً مشخص شده باشد. این هزینه ها تا زمانی که قرارداد معتبر است قطعی و ثابت بوده با تغییر در
آیین نامه ها و مقررات عوض نخواهد شد. همچنین در قراردادهاي منعقده کلیه تعهدات فنی متقاضی می باید
بدون ذکر هزینه منعکس گردد.
-4- در مورد قراردادهایی که قبل از ابلاغ این آیین نامه منعقد شده اند، اگر تعهدات فنی و مالی متقاضی 56- 3
در مواعد مقرر انجام شده باشد تامین برق متقاضی بر اساس آیین نامه زمان انعقاد قرارداد خواهد بود.
-4- در مورد متقاضیانی که تا تاریخ مقرر در قرارداد کلیه تعهدات مالی خود را انجام داده باشند لکن تمام 56- 4
یا قسمتی از تعهدات فنی آنها هنوز اجرا نشده باشد، شرکت در صورتی که آمادگی تامین برق را داشته باشد از
تاریخی که در قرارداد جهت تامین برق مشخص گردیده است، با اعلام قبلی، متقاضی را به عنوان مشترك
شناخته و بر طبق تعرفه مربوطه نسبت به ارسال صورتحساب اقدام خواهد نمود. در صورت عدم پرداخت
4 عمل خواهد شد. در صورتی که شرکت آمادگی - 4 و 52 - صورتحساب از طرف مشترك مطابق بندهاي 50
تامین برق متقاضی را نداشته باشد نمی باید اقدام به صدور صورتحساب نماید. در مورد متقاضیان کشاورزي در
صورت عدم استفاده از انشعاب بعد از اعلام آمادگی شرکت نسبت به تامین برق، متقاضی، مشترك شناخته می
شود و شرکت باید نسبت به محاسبه بهاي برق (معادل حداقل بهاي برق تعرفه صنعتی) اقدام کند.
-4- در مورد متقاضیانی که تا تاریخ مقرر در قرارداد، تمام یا قسمتی از تعهدات مالی آتها انجام نگرفته 56- 5
باشد، قرارداد با اخطار قبلی فسخ شده تلقی و شرکت پس از کسر هزینه هاي لوازم مصرفی و خدمات انجام شده
براي متقاضی مذکور ( از قبیل هزینه هاي بازدید از محل، تهیه طرح و نقشه هاي عملیات اجرایی و غیره )
مابقی مبالغ پرداختی متقاضی را مسترد خواهد نمود. ضمناً در صورت تقاضاي متقاضی و وجود امکانات فنی ( به
تشخیص شرکت ) در ازاء قسمتی از تعهدات مالی که از طرف متقاضی در چارچوب قرارداد قبلی انجام شده
است تامین برق را با قدرت کمتري متناسب با هزینه پرداختی و بر اساس مقررات زمان عقد قرارداد انجام خواهد
داد.
-4- کلیه اعلام هزینه ها و قراردادهاي در دست اقدام شرکتها می باید داراي مهلت باشند. متقاضیانی که 56- 6
وضعیت آنها به هر دلیل نامشخص بوده و یا قرارداد آنها فاقد مهلت باشد با اخطار سه ماهه از طرف شرکت براي

آنها تعیین تکلیف و تعهدات آنها زمانبندي می شود. در صورتی که تعهدات به موقع انجام نگردد مشمول
4 خواهند شد. -56- 4 و 5 -56- بندهاي 4
-4- در صورتی که شرکت از ایفاي به موقع تعهدات خود در مقابل متقاضی به دلایل غیر موجه استنکاف 56- 7
نماید مسئول جبران خساراتی است که از محل آن به متقاضی وارد شده است و چنانچه توافق در میزان خسارت
بین طرفین حاصل نشود متقاضی محق به دریافت آنچه شرکت قبول دارد خواهد بود و بدیهی است براي مازاد
3 اقدام نماید. - آن می تواند مطابق بند 2
4-57 - قطع جریان برق :
شرکت در دو حالت زیر ممکن است نسبت به قطع برق اقدام نماید :
الف) به منظور جلوگیري و یا کم کردن خطرات فوري ناشی از ایجاد اختلال در سیستم بهره برداري شرکت.
ب) در جهت مرمت، آزمون، سرویس ویا انجام تغییرات در لوازم و تجهیزات شرکت.
1 - جنانچه قطع جریان برق مطابق بند اخیر باشد، شرکت بایستی به طریق مقتضی قبلاً به مشترکین اطلاع
بدهد.
4-58 - اطلاعیه قطع جریان برق
مشترك با توجه به اهمیت خاصی که قطع برق براي او دارد می تواند شرکت را به صورت کتبی نسبت به
حساسیت تجهیزات او به قطع برق مطلع سازد. مشترك می تواند از شرکت تقاضاي ارسال اطلاعیه قطع جریان
برق را بنماید. درخواست این اطلاعیه و ارسال آن توسط شرکت تاثیري در تعرفه هاي برق مشترکین مربوطه
ندارد. شرکت مکلف به اطلاع رسانی قبلی و مناسب می باشد و هزینه هاي ناشی از آن به عهده مشترك می
باشد.
-4-59 تایید تجهیزات برقی مشترك
شرکت هیچ گونه مسئولیتی براي بازرسی از تجهیزات اختصاصی مشترك ندارد. تامین انشعاب برق مشترك دال
بر استاندارد بودن شبکه اختصاصی مشترك نمی باشد.
-4-60 مسئولیتو ضمانت براي خسارت و آسیب
4 )، بهره برداري -65- -4- مسئولیت و ضمانت شرکت: شرکت مسئولیت طراحی، نصب ( با توجه به بند 2 60- 1
و تعمیر و نگهداري تجهیزات تا نقطه تحویل که شامل تجهیزات نقطه تحویل نیز می گردد را عهده دار است.

شرکت ممکن است داوطلبانه و یا در صورت لزوم انجام عملیات اضطراري و اقداماتی را که از مسئولیتهاي
مشترك می باشد، انجام دهد ولی در قبال خسارت و آسیب عملیات ذکر شده مسئولیت ندارد مگر آنکه خسارت
و آسیب به دلیل مستقیم عملکرد شرکت و در اثر عدم کارآیی شرکت به وجود آمده باشد.
-4- مسئولیت و ضمانت مشترك: مشترك به طور کامل مسئول نگهداري تجهیزات برق بعد از نقطه 60- 2
تحویل است و می باید در مقابل خسارت به لوازم اندازه گیري و تاسیسات نقطه تحویل به علت استفاده نادرست
و یا بیش از حد قدرت قراردادي به شرکت، غرامت پرداخت نماید. مسئولیت پیامدهاي قطعی برق ناشی از
حساسیت غیر متعارف تاسیسات بعد از نقطه تحویل بر عهده شرکت نمی باشد.
-4- تجاوز از قدرت قراردادي 61
-4- کلیه مشترکین متعهد و ملزم به رعایت قدرت قراردادي ( مجاز ) می باشند. در صورتیکه هر یک از 61- 1
مشترکین از میزان قدرت قراردادي ( مجاز ) بیشتر استفاده نمایند، تنها به مدت یک دوره صورتحساب به ایشان
فرصت رعایت قدرت قراردادي داده می شود. چنانچه در دوره یا دوره هاي بعدي نیز تجاوز از قدرت ادامه یابد
شرکت در صورت ضرورت می تواند نسبت به قطع انشعاب اقدام نماید و یا صورتحساب مشترك را با توجه به
میزان قدرت قراردادي ( مجاز ) و قدرت غیر مجاز به ترتیب، با تعرفه عادي و آزاد مربوطه محاسبه و دریافت
دارد. شرکت در مورد قطع برق مشترکین کشاورزي که بیش از پروانه صادره بهره برداري می نمایند، پس از
کسب نظر و تایید شرکتهاي آب منطقه اي اقدام خواهد کرد.
-4- در صورتی که میزان قدرت قرائت شده از قدرت قراردادي بیشتر باشد، در این صورت قدرت مازاد ( ما 61- 2
به التفاوت قدرت قرائت شده و قراردادي ) بر مبناي تعرفه آزاد و قدرت قراردادي بر مبناي تعرفه عادي محاسبه
و در یافت خواهد شد.
-4- میزان انرژي اعم از اکتیو و راکتیو نیز بر مبناي نسبت قدرت قراردادي و قدرت مازاد غیر مجاز به کل 61- 3
قدرت تحویلی ( قرائت شده ) تعیین و پایه محاسبه صورتحساب قرار می گیرد.
4-62 - تغییر مشخصات انشعاب :
هر مشترك می تواند تقاضاي تغییر مشخصات انشعاب خود را بنماید. این تغییرات می تواند شامل افزایش و یا
کاهش و تفکیک و یا ادغام انشعاب یا انشعابها باشد.
-4- افزایش و یا ادغام قدرت انشعاب: در صورتی که مشترك تقاضاي افزایش قدرت انشعاب و یا ادغام آنها 62- 1
4 ) محاسبه و ما به -52- را بنماید، ارزش انشعاب موجود و انشعاب درخواستی به نرخ روز ( با توجه به بند 3

التفاوت آن توسط مشترك پرداخت و یا دریافت می گردد. مشترك با توجه به قدرت نهایی در هر دو حالت
4 بایستی اقدام نماید. - افزایش و ادغام، نسبت به واگذاري زمین در صورت لزوم با توجه به بند 67
-4- کاهش و یا تفکیک قدرت انشعاب: در صورتی که مشترك تقاضاي کاهش قدرت انشعاب و یا تفکیک 62- 2
4 ارزش انشعاب موجود و انشعاب درخواستی به نرخ روز محاسبه و ما به - 52- آنها را بنماید، بر اساس بند 3
4 بخشی از ارزش انشعاب به مشترك پرداخت و - 52- التفاوت تعیین شده و بر حسب مورد با توجه به مفاد بند 2
یا دریافت می شود.
-4-62-2- چنانچه در اثر کاهش قدرت، پست اختصاصی مشترك مورد نیاز شرکت باشد، شرکت می تواند 1
زمین و ساختمان و تجهیزات پست مزبور را به قیمت کارشناسی از مشترك خریداري نماید.
4-63 - کاهشموقت قدرت :
کلیه مشترکین تعرفه تولید ( صنعت و معدن )، تعرفه شماره 4، می توانند حداکثر شش بار در مدت 9 سال
متوالی درخواست کاهش موقت قدرت قراردادي ( تغییر قدرت قراردادي ) خود را بنماید.
1 و حداکثر آن 9 سال می باشد. مبناي شروع مدت در صورتی که نیاز / -4- حداقل مدت کاهش قدرت 5 63- 1
به تغییر در وسایل منصوبه نباشد تاریخ موافقت شرکت با کاهش و در مواردي که نیاز به تغییر در وسایل
منصوبه باشد از تاریخ نصب وسایل جدید است.
1 سال از تاریخ کاهش موقت قدرت، مجدداً درخواست افزایش قدرت / -4- چنانچه مشترك قبل از پایان 5 63- 2
کند، یا برابر ارقامی که دیماند متر نشان می دهد، بیش از قدرت کاهش یافته استفاده کرده باشد، در این صورت
کلیه صورتحسابهاي صادره از زمان کاهش قدرت، بر اساس قدرت قراردادي اصلاح و تعدیل خواهند شد.
1 سال و تا قبل از 9 سال در هر زمانی می تواند تقاضاي بازگشت به قدرت / -4- مشترك بعد از گذشت 5 63- 3
اولیه را بنماید.
-4- مشترك می باید هزینه هاي مربوطه از جمله تغییر وسایل اندازه گیري در دو حالت کاهش و افزایش 63- 4
مجدد را بپردازد.

فصل سوم : هزینه هاي تامین برق
-4-64 تامین برق متقاضیان با قدرت کمتر از 30 کیلووات
-4- شرایط عمومی: 64- 1
-4-64-1- هزینه هاي تامین برق متقاضیان بر اساس جدول "هزینه هاي برقراري انشعاب برق" ( شماره یک 1
) دریافت خواهد شد. مبناي فروش انشعاب برق کمتر از 30 کیلووات ( کمتر از 50 آمپر سه فاز ) بر حسب
جریان ( آمپر ) خواهد بود. در محاسبات هر 5 آمپر تک فاز معادل یک کیلووات منظور خواهد گردید.
-4-64-1- جریان ( آمپر ) استاندارد براي انشعاب تک فاز، 25 آمپر و در مورد انشعابات سه فاز 15 و 25 آمپر 2
می باشد.
-4-64-1- شرکتها در مناطق گرمسیر انشعاب 50 آمپر تک فاز و در روستاها انشعاب 15 آمپر تک فاز نیز می 3
توانند واگذار نمایند.
-4-64-1- متقاضی برق با قدرت کمتر از 30 کیلووات از احداث خطوط نیرو رسانی در داخل محدوده خدمات 4
شهري معاف می باشد.
-4-64-1- متقاضی برق با قدرت کمتر از 30 کیلووات از واگذاري زمین معاف می باشد. 5
-4- تامین برق در خارج از محدوده خدمات شهري: در صورتی که یک یا چند متقاضی جدید در خارج از 64- 2
محدوده خدمات شهري باشند و در محدوده متعارف پستهاي توزیع موجود نیز قرار نداشته باشند و تامین برق
آنها مستلزم احداث پست هوایی باشد ( به طوري که احداث خط فشار ضعیف به علت افت ولتاژ و هزینه آن
موجه نباشد ) احداث ترانسفورماتور متناسب با قدرت و یا هزینه تقویت ترانسفورماتور بر عهده متقاضی (
متقاضیان ) است. اگر شرکت براي استفاده سایر مشترکین آینده پست را بزرگتر در نظر بگیرد، تفاوت هزینه، بر
عهده شرکت می باشد. متقاضیان بعدي که از ترانسفورماتور موجود و یا تقویت آن تامین برق خواهند شد، علاوه
بر پرداخت حق انشعاب هزینه تجهیزات پست را بر اساس مفاد فصل ششم "هزینه هاي برقراري انشعاب برق"
پرداخت خواهند نمود.
4-65 - متقاضیان با قدرت 30 کیلووات و بالاتر
-4- شرایط عمومی: هزینه تامین برق متقاضیان بر اساس جدول "هزینه هاي برقراري انشعاب برق" ( 65- 1
شماره دو ) دریافت خواهد شد. مبناي فروش انشعاب برق 30 کیلووات و بیشتر بر حسب کیلووات می باشد.

-4-65-1- حداکثر قدرت قابل تحویل روي فشار ضعیف به یک متقاضی 250 کیلووات است. در صورتی که 1
متقاضی درخواست تامین برق با قدرت 250 کیلووات و یا بیشتر از طریق فشار ضعیف را داشته باشد و امکانات
شرکت نیز اجازه دهد، متقاضی می باید علاوه بر هزینه هاي مندرج در جدول "هزینه هاي برقراري انشعاب
برق" ( شماره 2 ) سهم تجهیزات پست را نیز پرداخت نماید.
-4-65-1- برق مورد نیاز یک متقاضی با قدرت درخواستی بیش از 250 کیلووات و حداکثر تا 2 مگاوات ( به 2
جز موارد استثنایی با تشخیص شرکت ) با فشار متوسط از شبکه 20 ،33 یا 11 کیلوولت عمومی تامین خواهد
شد.
-4-65-1- ولتاژ برق تحویلی به یک متقاضی با قدرت بین 2 تا 7 مگاوات با فشار متوسط و مستقیماً از 3
پستهاي فوق توزیع خواهد بود ( به جز موارد استثنایی با تشخیصشرکت ).
-4-65-1- ولتاژ برق تحویلی به یک متقاضی 7 مگاوات و یا بیشتر ( به جز موارد استثنایی با تشخیص وزارت 4
نیرو ) 66 ،63 و 132 کیلوولت و بیشتر می باشد که با توجه به نوع بار و شرایط فنی تعیین می گردد.
-4- خطوط نیرو رسانی 65- 2
-4-65-2- احداث کلیه خطوط نیرو رسانی شامل خط و فیدر مربوط به متقاضیانی که انشعاب آنها با ولتاژ 1
اولیه تامین خواهد شد. براي کلیه مناطق شهري و غیرشهري، همچنین متقاضیان ولتاژ ثانویه خارج از محدوده
شهري از شبکه موجود تا نقطه تحویل در تمام موارد با رعایت استانداردها و با هماهنگی و نظارت شرکت بر
عهده متقاضی است و او مخیر است که انجام عملیات را با پرداخت هزینه به شرکت محول نماید ( طراحی شبکه
عمومی بر عهده شرکت است ). همچنین متقاضی می تواند با استفاده از مشاوران و پیمانکاران مورد تایید
شرکت نسبت به احداث تاسیسات نیرو رسانی اقدام نماید ( تهیه و نصب فیدر پست با شرکت است ). اعمال
تغییرات در خطوط موجود مانند جابجایی یا تقویت شبکه در حال بهره برداري با هزینه متقاضی بر عهده شرکت
مربوطه خواهد بود. همچنین هزینه نصب شامل تهیه و نصب وسایل اندازه گیري و خط سرویس که توسط
شرکت انجام می شود نیز با متقاضی است. احداث تمامی شبکه هاي اختصاصی متقاضی که بعد از نقطه تحویل
نصب می شود نیز در هر ولتاژي بر عهده متقاضی است.
-4-65-2- ظرفیت هر فیدر فشار متوسط 7 مگاوات محسوب می گردد و متقاضیان برق فشار متوسط کمتر از 2
2 مگاوات که به طور مستقیم از پست فوق توزیع تغذیه می شوند باید به نسبت قدرت درخواستی هزینه فیدر
خط را پرداخت نمایند. در صورتی که متقاضی با دیماند کمتر از 7 مگاوات خواهان استفاده از فیدر اختصاصی
باشد می باید هزینه تهیه و نصب فیدر اختصاصی را بپردازد.

4 بوده و شرکت خواهان احداث - 66- -4-65-2- در صورتی که بهره برداري از خطوط نیرو رسانی مطابق بند 2 3
خطوط نیرو رسانی با ظرفیتی بیش از نیاز متقاضی باشد، شرکت می باید ما به التفاوت هزینه هاي مربوطه را
تقبل نماید.
-4-66 بهره برداري از خطوط نیرو رسانی و پست احداثی :
بهره برداري از خطوط و پست احداثی نیرو رسانی به مشترکین با توجه به نظر مشترك به دو گونه ممکن است
انجام پذیرد :
-4- بهره برداري بر عهده مشترك: مشترك مالکیت خطوط نیرو رسانی و پست احداثی را داشته و لذا 66- 1
مسئولیت بهره برداري و نگهداري پست احداثی و خطوط تغذیه کننده آن بر عهده مشترك می باشد و نقطه
تحویل ( محل نصب وسایل اندازه گیري ) در ابتداي خطوط نیرو رسانی به پست مشترك واقع در ایستگاه (
ایستگاههاي ) اصلی است. در این حالت برق مشترك می باید همواره به صورت شعاعی از شبکه تامین گردد.
-4-66-1- مشترك می تواند نگهداري از تاسیسات موضوع این بند را با انعقاد قرارداد نگهداري به شرکت 1
واگذار نماید.
-4- بهره برداري بر عهده شرکت: مالکیت و مسئولیت بهره برداري و نگهداري از پست احداثی و همچنین 66- 2
خطوط تغذیه کننده آن با شرکت است و نقطه تحویل به مشترك طرف ثانویه ترانسفورماتور پست احداثی می
باشد. بدیهی است در این حالت شرکت می تواند از پست و خط براي تامین برق سایر مشترکین ( با حفظ
کیفیت برق تحویلی به مشترك ) استفاده و یا انشعاب مشترك را به پست هاي دیگر وصل نماید.
-4- زمین پست 67
-4- متقاضی فشار ضعیفی که برق مورد نیاز وي از طریق پست زمینی تامین می شود می باید در 67- 1
تهیه زمین پست به شرح زیر مشارکت کند:
-4-67-1- متقاضی با قدرت درخواستی از 30 کیلووات لغایت 150 کیلووات از واگذاري زمین معاف می باشد. 1
-4-67-1- متقاضی با قدرت درخواستی بالاتر از 150 کیلووات لغایت 250 کیلووات که برق ام با فشار ضعیف 2
4 زمین پست را - تامین می شود در صورت وجود ضرورت فنی به تشخیص شرکت می باید بر اساس بند 68
واگذار نماید.

-4-67-1- متقاضی با قدرت 250 کیلووات به بالا که برق وي با فشار ضعیف تامین می شود می باید نسبت به 3
واگذاري زمین پست اقدام نماید.
-4-67-1- براي مجموعه هاي متشکل از مشترکین متعدد خانگی و تجاري، در محاسبه مجموع قدرت 4
درخواستی متوسط ضریب همزمانی 50 درصد لحاظ می شود.هیئت مدیره شرکت می تواند به موجب بررسیهاي
فنی ، ضریب همزمانی مذکور را تا 20 درصد ( 40 تا 60 درصد) تغییر دهد.
-4-67-1- در صورتیکه مجموع قدرت درخواستی بلوکهاي ساختمانی اعم از تجاري، عمومی و مسکونی بیش 5
از 7 مگاوات باشد، متقاضی مکلف است که زمین پست فوق توزیع را تامین و به شرکت واگذار نماید.
-4-67-2 قیمت عادله روز هر متر مربع زمین در مناطق مختلف هر شرکت می باید بر اساس نظرات
کارشناسی به طور متوسط تعیین و پس از تصویب هیئت مدیره شرکت توسط مدیر عامل جهت اجرا ابلاغ گردد.
-4- چنانچه به تشخیص شرکت ضرورت داشته باشد که در مورد متقاضیان فشار متوسط از ساختمان 67- 3
پست اختصاصی یا پست پاساژ که توسط متقاضی احداث می گردد به صورت عمومی - اختصاصی استفاده شود،
در این حالت متقاضی می باید ساختمان پست مزبور را طبق نقشه و مشخصات و با نظارت شرکت ساخته و حق
استفاده از زمین و ساختمان را به موجب قراردادي به شرکت واگذار نماید در چنین حالتی شرکت سهم خود را
در خصوص حق استفاده از زمین و ساختمان پست به نسبت مساحت اشغال شده و به قیمت عادله روز پرداخت
خواهد کرد.بدیهی است متقاضی حق استقرار تاسیسات پست اختصاصی خود را خواهد داشت.در پستهاي
مشترکی که بدین ترتیب احداث می گردد تهیه و نصب و تعمیر و نگهداري کلیه تاسیسات قسمت اختصاصی
پست بعد از نقطه تحویل ( به استثناء وسایل اندازه گیري که با هزینه متقاضی به توسط شرکت تهیه و نصب می
شود) بر عهده متقاضی می باشد و در قسمت عمومی پست تهیه و نصب و تعمیر و نگهداري تاسیسات و
ساختمان بر عهده شرکت خواهد بود.
-4- هزینه زمین 68
در مورد افرادي که زمین آنها وفق مقررات براي احداث پست تصرف و یا واگذار می شود یا متقاضیانی که بر
4 زمین جهت پست واگذار می نمایند، - 67- 1- 4 و 5 - 67- 1- 4و 4 - 67- 1- 4 و 3 -67-1- اساس بندهاي 2
شرکت مکلف است قیمت عادله روز زمین پست را بر اساس این آیین نامه پرداخت کند. اگر فردي که زمین او
تصرف شده و یا براي احداث پست واگذار گردیده و در تملک شرکت است تمایل داشته باشد از فضا و طبقات
بالاي پست استفاده نماید می باید ساختمان پست را به هزینه خود بر اساس شرایط استاندارد شرکت احداث و
سپس بر اساس قانون تملک آپارتمانها به شرکت واگذار نماید.شرکت بابت استفاده متقاضی از فضا و طبقات
بالاي پست وجهی دریافت و یا پرداخت نخواهد نمود.

4-69 - تامین برق یکیا چند متقاضی فشار ضعیف خارج از محدوده خدمات شهري
در مورد یک یا چند متقاضی که خارج از محوده خدمات شهري بوده و در محدوده متعارف پستهاي توزیع
موجود نیز قرار نداشته باشند و تامین برق آنها مستلزم احداث پست هوایی جدید باشد ( بطوریکه احداث خط
فشار ضعیف به علت افت ولتاژ و هزینه آن موجه نباشد) احداث ترانسفورماتور متناسب با قدرت و یا تقویت
ترانسفورماتور بر عهده متقاضی ( متقاضیان) است و اگر شرکت براي استفاده سایر مشترکین آینده پست را
بزرگتر در نظر بگیرد می باید شرکت تفاوت هزینه را تقبل نماید. متقاضیان بعدي که از ترانسفورماتور موجود و
یا تقویت آن تامین برق خواهند شد، هزینه تجهیزات پست را بر اساس مفاد فصل ششم این آیین نامه، پرداخت
خواهند نمود.
4-70 - تامین برق واحدهاي مسکونی،تجاري،عمومی واقع در پاساژها، بلوکهاي ساختمانی و مجموعه
هاي ساختمانی واقع در سطح محصور
این بند ناظر بر متقاضیانی است که برق هر یک از آنها با فشار ضعیف تامین می گردد و محل استقرار آنها در
واحدهاي مسکونی،تجاري،عمومی،یا پاساژها و بلوکهاي ساختمانی قرار دارد. هر یک از واحدهاي این مجموعه ها
یک متقاضی یا مشترك محسوب می گردد و تامین برق آنها با توجه به قدرت مورد نیاز هر متقاضی بر اساس
جدول "هزینه هاي برقراري انشعاب برق" عینا مشابه سایر متقاضیان فشار ضعیف که به صورت منفرد تقاضاي
برق می نمایند انجام خواهد پذیرفت.
1 - اینگونه متقاضیان در صورتیکه جمع قدرت مورد تقاضاي آنها به 500 کیلو وات در مورد متقاضیان خانگی و
تجاري و به 250 کیلووات در مورد سایر متقاضیان برسد می باید مشترکا درخواست تامین برق نمایند.
2 -نقطه تحویل برق به کلیه انشعابها در مورد بلوکهاي ساختمانی و پاساژها می باید در یک یا چند محل مناسب
( با نظر شرکت) متمرکز باشد.
3 - در مورد مجموعه هاي عمومی و تجاري نقطه تحویل در هر یک از واحدهاي مجموعه نیز می تواند قرار گیرد.
4 - در مورد زمین براي پست توزیع، با در نظر گرفتن قدرت درخواستی هر واحد واقع در بلوك ساختمانی یا
4 مشابه سایر متقاضیان اقدام خواهد شد. - پاساژ یا مجموعه عمومی و تجاري بر اساس بند 67
-4-71 قراردادهاي از 2 مگاوات تا 15 مگاوات

شرکت مکلف است یک نسخه از کلیه قراردادهاي منعقده با قدرت 2 مگاوات و بیشتر ( یا افزایش قدرتی که
دیماند نهایی مشترك به بیش از 2 مگاوات برسد) را به سازمان توانیر ارسال نماید.
4-72 - قراردادهاي از 15 مگاوات به بالا
نظر به اینکه واگذاري انشعابهایی که دیماند نهایی مشترك را به بیش از 15 مگاوات برسانند و همچنین
انشعابهاي روي خطوط با ولتاژ 132 کیلوولت و به بالا نیاز به بررسی وضعیت تولید و شبکه انتقال منطقه دارد و
در هر مورد هزینه هاي آن متفاوت است، برآورد هزینه تامین برق براي موارد مذکور باید توسط سازمان توانیر
انجام گیرد و بر اساس آن، شرکت مراتب را به متقاضی اعلام نماید.
فصل چهارم: انشعاب آزاد
-4-73 شرایط واگذاري انشعاب آزاد
-4- شرایط واگذاري انشعاب آزاد(به استثناء هزینه هاي عمومی برقراري انشعاب برق) مطابق متقاضیان 73- 1
عادي می باشد. انجام عملیات نیرو رسانی و احداث و تجهیز پست درصورت لزوم و تهیه وسایل اندازه گیري
برعهده متقاضی و یا متقاضیان است. در صورتی که متقاضیان با نظر شرکت نسبت به پرداخت مبالغ ستونهاي
3 ، 2 و 4 جدول شماره دو، بر حسب مورد اقدام نمایند از انجام عملیات نیرو رسانی و احداث و تجهیز پست
و تهیه وسایل اندازه گیري می باشند.
-4- مشترکین انشعابات آزاد که قدرت آنها کمتر از 30 کیلووات می باشد می باید دو برابر مشترکین 73- 2
مشابه خود در انشعابات معمولی رقم ثابت ( آبونمان ) پرداخت نمایند.
4-74 - چگونگی برقراري انشعاب آزاد
4 انجام می دهد. ضمناً در صورت جمع آوري -65- متقاضی انشعاب آزاد عملیات نیرو رسانی را با رعایت بند 2
انشعاب، وسایل به کاررفته درعملیات نیرو رسانی( یا در صورت توافق طرفین، بهاي آن پس از کسر استهلاك)
به متقاضی مسترد خواهد شد.
4-75 - ودیعه انشعاب آزاد
متقاضیان انشعاب آزاد به منظور تضمین خرید و پرداخت بهاي برق مصرفی می باید متناسب با قدرت انشعاب
خود وجهی رابا نظر شرکت به عنوان ودیعه پرداخت نموده یا هر گونه تضمین دیگري را که شرکت مناسب
تشخیص دهد ارائه نمایند. این ودیعه از بهاي برق دو دوره بیشتر نخواهد بود.

فصل پنجم:موارد متفرقه
-4- هزینه هاي متفرقه 76
-4- هزینه هاي متفرقه که عبارتند از: هزینه هاي خدماتی که شرکت جهت تامین برق متقاضی یا 76- 1
مشترك انجام می دهد مانند تغییر مکان داخلی وسایل اندازه گیري، آزمایشوسایل اندازه گیري، هزینه
خدمات قطع و وصل، صدور قبض المثنی در صورت قصور مشترك در نگهداري قبض اصلی، می باید طی
جدولی توسط هیئت مدیره شرکت تصویب و از مشترك ( متقاضی ) اخذ گردد. سقف هزینه هاي مزبور مطابق
4 مشخصشده است. - جدول هزینه هاي متفرقه خواهد بود که در بند 79
-4- هزینه آزمایشوسایل اندازه گیري درصورتی دریافت می شود که ادعاي مشترك مبنی بر نقص فنی 76- 2
در وسایل اندازه گیري در آزمایشی که توسط شرکت انجام می گیرد مردود شناخته شود و در صورتی که لازم
باشد وسایل اندازه گیري از محل منصوبه جدا و در آزمایشگاه شرکت آزمایش گردند و پس از آزمایش عدم وجود
نقص فنی در وسایل تایید شود، مشترك می باید علاوه بر پرداخت هزینه آزمایش، هزینه نصب مجدد وسایل
اندازه گیري را نیز بر اساس برآورد شرکت پرداخت نماید.
فصل ششم: هزینه هاي برقراري انشعاب برق
-4- متقاضیان با قدرت تا 30 کیلووات 78

جدول شماره یک
هزینه ها به ازاء هر انشعاب 25 آمپر تکفاز ( اعم از متقاضیان واقع در سطح و یا ارتفاع )
مناطق مشمول
هزینه هاي
عمومی برقراري
انشعاب
( برق ریال ( 1
وسایل اندازه گیري+ سرشکن
نیرو رسانی+ قدرالسهم زمین
( ریال ( 2
جمع کل
شهرستان تهران و کرج (کل مناطق اعم از
داخل و خارج محدوده )
2,928,200 2,170,530 757,670
محدوده خدمات شهري مشهد-اصفهان-
تبریز-شیراز
2,662,000 1,904,330 757,670
محدوده خدمات شهري سایر مناطق
کشور
1,996,500 1,238,830 757,670
متقاضیان خانگی روستایی تا 25 آمپر
تکفاز در فاصله کمتر از 200 متر از شبکه
فشار ضعیف
757,670 *معاف 757,670
سایر متقاضیان
روستایی
خطوط موجود نمی
باشد
1,196,900 439.230 757,670
سایر متقاضیان
روستایی
خط موجود است 1,196,900 1,238,830 757,670
* متقاضیان خانگی روستایی تا 25 آمپر تکفاز از این معافیت استفاده خواهند کرد و متقاضیانی که در فاصله
بیش از 200 متر از شبکه فشار ضعیف قرار دارند نسبت به مازاد 200 متر بایستی هزینه هاي مربوطه را
پرداخت و یا نسبت به احداث شبکه در فاصله مازاد بر 200 متر اقدام نمایند. متقاضیان با قدرت بیشتر از 25
آمپر تکفاز نسبت به مازاد قدرت درخواستی مشابه سایر متقاضیان تامین برق خواهند شد.
-4- هزینه هاي برقراري انشعاب متقاضیان 25 آمپر تک فاز مطابق جدول شماره یک خواهد بود و هزینه 78- 1
اشتراکهاي با سایر آمپراژها متناسب با میزان آمپر درخواستی نسبت به ارقام فوق محاسبه می شود.

-4- مراکز مخابراتی، دفاتر پستی، خانه هاي بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستایی که فاصله آنها از 78- 2
شبکه فشار ضعیف کمتر از 200 متر باشد در سال 1383 از پرداخت مبالغ مذکور در ستون دوم ( به استثناء
وسایل اندازه گیري ) معاف هستند.
-4- واگذاري انشعاب 15 آمپر براي مناطق روستایی مجاز و هزینه هاي عمومی برقراري انشعاب برق در 78- 3
این موارد برابر 454,600 ریال خواهد بود. متقاضیان خانگی روستایی از پرداخت هزینه وسایل اندازه گیري
معاف می باشند. لیکن سایر متقاضیان روستایی ملزم به پرداخت هزینه وسایل اندازه گیري همانند متقاضیان
خارج از محدوده خدمات شهري خواهند بود.
-4- در خارج از محدوده خدمات شهري اگر تامین برق به تشخیص شرکت از شبکه ( خط ) موجود مقدور 78- 4
باشد، مشابه مشترکین داخل محدوده خدمات شهري عمل خواهد شد و در صورتی که به تشخیصشرکت
تامین برق از شبکه ( خط ) موجود مقدور نباشد،احداث تاسیسات مورد نیاز توسط متقاضی انجام می گیرد و
متقاضی مذکور از پرداخت هزینه هاي سرشکن نیرو رسانی و قدرالسهم زمین معاف بوده و فقط هزینه وسایل
اندازه گیري را پرداخت می نماید.
-4- هزینه وسایل اندازه گیري و متعلقات براي مشترکین تک فاز تا 25 آمپر 439,230 و تک فاز بیش از 78- 5
25 آمپر 544,500 ریال و سه فاز غیر دیماندي 878,460 ریال می باشد.
هزینه نصب وسایل اندازه گیري چند زمانه براي مشترکین موجود و تفاوت هزینه وسایل اندازه گیري چند تعرفه
جهت نصب براي مشترکین جدید به عهده شرکتهاي برق منطقه اي می باشد.
-4- شرکت تحت هیچ عنوان مجاز به دریافت مبالغی به جز آنچه در این آیین نامه پیش بینی شده است 78- 6
نمی باشد.
4 این آیین نامه می باید نسبت به واگذاري زمین اقدام و بهاي آن - -4- متقاضیان برق با توجه به بند 68 78- 7
4 دریافت نمایند. براي محاسبه ضرورت واگذاري زمین توسط متقاضیان متوسط ضریب - را مطابق بند 69
همزمانی انشعابات درخواستی 50 درصد در نظر گرفته می شود که با نظر هیئت مدیره شرکت تا 20 درصد (
40 تا 60 درصد ) می تواند تغییر یابد.هیئت مدیره شرکت می تواند مستند به گزارش کارشناسی مناطق داراي
ضریب همزمانی بالا را معین و متوسط ضریب همزمانی را حداکثر تا 70 درصد براي آن مناطق افزایش دهد.
4-79 - متقاضیان با قدرت 30 کیلووات وبیشتر

جدول شماره دو
متقاضیان برق با کاربري غیر کشاورزي ارقام : به ریال به ازاي
هر کیلووات
ردی
ف
قدرت درخواستی
ولتاژ
تحویلی
محدود
ه
شهري
مسئول
احداث
خط و
پست *
ستون 1
هزینه هاي عمومی
برقراري انشعاب
ستون 2
نیرو
رسانی +
قدرالسهم
زمین
ستون 3
سهم تجهیزات پست
1
30<=D<25
0
ثانویه
- داخل شرکت 439,230 439,230
2
خارج
- شرکت 439,230 439,230
- - 3 متقاضی 439,230
4 اولیه
داخل
و خارج
- - متقاضی 439,230
5
D>=250
ثانویه
*34,40+ داخل شرکت 439230
D *363)+110110 439,230
(D
6
خارج
*34,40+ شرکت 439230
D *363)+110110 439,230
(D
*34,40+ 7 متقاضی 439230
D - -
8 اولیه
داخل
و خارج
*34,40+ متقاضی 439230
D - -
متقاضیان برق با کاربري کشاورزي
9
30<=D<25
0
ثانویه
- داخل شرکت 439230 250400
10
خارج
- شرکت 439230 250400
- - 11 متقاضی 250400
12 اولیه
داخل
وخارج
- - متقاضی 250400
*363)+ ثانویه داخل شرکت 110110 439230 303100 D>=250 13

(D
14
خارج
*363)+ شرکت 110110 439230 303100
(D
- - 15 متقاضی 303100
16 اولیه
داخل
و خارج
- - متقاضی 303100
تهیه وسایل اندازه گیري در کلیه حالتها به عهده متقاضی می باشد.
معرف قدرت قراردادي متقاضی می باشد. D
*در کلیه حالتهایی که شرکت مسئول احداث خط و پست می باشد، شرکت می تواند از شبکه موجود و یا در
صورت لزوم با احداث خط و پست و یا تقویت آنها برق متقاضی را تامین نماید و میزان هزینه هاي اعلام شده
یکسان خواهد بود.
هیئت مدیره شرکت با توجه به هزینه هاي متعارف احداث پست توزیع حداکثر مبلغ دریافتی ستون سوم (سهم
تجهیزات پست به ازاي هر کیلووات) را تعیین می نماید.
-4- هزینه هاي برقراري انشعاب متقاضیان با قدرت 30 کیلووات وبیشتر با توجه به قدرت درخواستی 79- 1
مطابق جدول شماره 2 بوده، لیکن هزینه هاي عمومی برقراري انشعاب برق ( ستون یک ) هیچگاه از
1,197,900 ریال به ازاء هر کیلووات قدرت درخواستی بیشتر نخواهد شد.
-4- از هیچ یک از متقاضیان برق علاوه بر قدرالسهم زمین پست ( در ستون دوم هزینه مربوط به 79- 2
- قدرالسهم زمین محاسبه شده است ) وجهی بابت زمین دریافت نخواهد شد و متقاضیان تنها با توجه به بند 68
4- 4 آیین نامه تکمیلی تعرفه هاي برق می باید نسبت به واگذاري زمین اقدام و بهاي آن را طبق بند 69
دریافت نمایند.
-4- شرکتها حتی در مواقعی که هزینه هاي نیرو رسانی و تجهیز پستهاي برق در داخل محدوده خدمات 79- 3
شهري بیش از مبالغ مندرج در جدول فوق باشد مجاز به واگذاري عملیات نیرو رسانی و تجهیز پستهاي برق به
متقاضیان و یا دریافت مبالغ اضافی نمی باشند.در جدول فوق کلیه هزینه هاي توسعه، اصلاح وبهینه سازي
شبکه منظور شده است.
-4- در خارج از محدوده خدمات شهري اگر تامین برق از شبکه ( خط ) موجود مقدور باشد مشابه 79- 4
مشترکین داخل محدوده خدمات شهري عمل خواهد شد و در صورتی که به تشخیصشرکت تامین برق از
شبکه ( خط ) موجود مقدور نباشد احداث تاسیسات مورد نیاز به عهده متقاضی است. متقاضی مذکور با احداث
این تاسیسات از پرداخت هزینه هاي سرشکن نیرو رسانی و قدرالسهم زمین ( ستون دوم ) و سهم تجهیزات
پست ( ستون سوم ) معاف می باشد.

-4- سهم تجهیزات پست براي متقاضیان 7 مگاوات و بالاتر در صورتی که تغذیه آنها فشار متوسط باشد به 79- 5
ازاء هر کیلووات به شرح زیر محاسبه می شود.
29 *کیلووات قدرت /28+ سهم تجهیزات پست به ازاء هر کیلووات = 439230
هیئت مدیره شرکت با توجه به هزینه هاي متعارف احداث پست فوق توزیع و انتقال حداکثر سهم تجهیزات
پست به ازاي هر کیلووات را معین می نماید.
-4- شرکت تحت هیچ عنوان مجاز به دریافت مبالغی به جز آنچه در این آیین نامه پیش بینی شده است 79- 6
نمی باشد.
-4- هر فیدر خط، با توجه به مشخصات فنی تجهیزات داراي ظرفیت مشخص است، سرشکن هزینه فیدر 79- 7
خط در سال جاري در هزینه هاي عمومی برقراري انشعاب ملحوظ شده است و مادام که ظرفیت اختصاص داده
شده از فیدر خط به متقاضی با قدرت درخواستی وي تطابق داشته باشد از بابت فیدر خط هزینه اي از متقاضی
دریافت نخواهد شد لیکن اگر به دلایل ذیل، ظرفیت اختصاص داده شده از فیدر خط به متقاضی بیش از قدرت
درخواستی متقاضی باشد، متقاضی می باید متناسباً هزینه هاي تخصیصظرفیت بیشتر فیدر را پرداخت نماید :
1 - متقاضی خود خواهان تخصیص ظرفیت بیشتري از فیدر خط باشد و شرکت امکانات فنی داشته باشد ( به
عنوان مثال متقاضی خواهان استفاده از فیدر اختصاصی باشد )
2 - بنا به دلایل فنی و بر اساس گزارشهاي مهندسی و مطالعه شبکه تامین برق متقاضی به طور متعارف مستلزم
تخصیص ظرفیت بیشتري از فیدر خط باشد ( به عنوان مثال به دلیل فاصله متقاضی از شبکه امکان تغذیه به
سایر مشترکین از فیدر تخصیص یافته به متقاضی ممکن نباشد )
چنانچه شرکت از متقاضی به دلایل فوق هزینه تخصیص ظرفیت مازاد فیدر خط را دریافت نماید در این صورت
مجاز نخواهد بود ظرفیت تخصیص یافته را به متقاضی دیگري واگذار نماید.
تعیین ظرفیت و هزینه فیدر به عهده هیئت مدیره شرکت خواهد بود. مشترکینی که داراي فیدر اختصاصی می
باشند در صورت درخواست افزایش قدرت تا تکمیل ظرفیت فیدر از پرداخت هزینه آن معاف می باشند. چون در
سال 1382 هزینه فیدر در هزینه انشعاب ملحوظ شده، شرکتها با در نظر گرفتن هزینه فیدر و میزان افزایش
قدرت هزینه هاي عمومی برقراري انشعاب جهت این گونه مشترکین را با تایید هیئت مدیره تعدیل خواهند
نمود.
4- 16- 4-80 - انشعابات موضوع ماده 2
مشترکین/متقاضیان غیر کشاورزي که مایل به انعقاد قراردادهاي 20 ساعته بهره برداري از انشعاب می باشند
4 ) را با ضریب - 4 و 79 - هزینه هاي عمومی برقراري انشعاب برق ( ستون اول جدول هاي شماره 1 و 2 ماده 78
2/3 پرداخت خواهد نمود.

-4-81 جدول هزینه هاي متفرقه
جدول شماره سه
ارقام به ریال
شرح خدمات
25 آمپر سه فاز و کمتر 30 کیلووات و بیشتر
تکفاز سه فاز
فشار
ضعیف
فشار قوي
تغییر مکان داخلی وسایل اندازه گیري 29280 109810 43920
برآورد
شرکت
آزمایش وسایل اندازه گیري 73205 51245 29280 14640
خدمات قطع و وصل در نقطه تحویل 73205 51245 29280 14640
صدور قبض المثنی در صورت قصور مشترك در
نگهداري قبضاصلی
2930 2930 1465 1465
ارسال اطلاعیه تسویه حساب و قطع 21960 21960 7320 7320
قرائت وسایل اندازه گیري و صدور صورتحساب به
درخواست مشترك خارج از برنامه عادي
43925 43925 1465 1465
تغییر نام 73205 51245 29280 14640

 


1396-11-21 13:33
بازدید : 13412


مقالات مرتبط

متن كامل قانون آيين دادرسي مدني ( قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ) مصوب 1379 
متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات ( مصوب 1392 اصلاحات 1394 ) 
تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران برای حق اطلاع رسانی صحیح 
متن کامل ‌قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
متن كامل قانون آيين دادرسي مدني ( قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ) مصوب 1379 
متن کامل قانون مجازات پیشه وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی یا گران می فروشند مصوب 1322 
متن کامل لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب 1395 
متن کامل قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز 1396 
متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات ( مصوب 1392 اصلاحات 1394 ) 
حجر یعنی چه و انواع حجر کدامند؟ 
آشنایی با مبحث اشخاص در علم حقوق (شخص ، شخصیت ، وضعیت ، اهلیت ، احوال شخصیه ، دارایی) 
آشنایی با مسئولیت مدنی و مبانی آن 
آشنایی با حقوق مدنی 
متن کامل قانون مسولیت مدنی مصوب 1339 
متن کامل قانون تجارت 
وضعیت حقوقی تلویزیون در ایران 
محدودیت های آزادی بیان در تلویزیون از دیدگاه تعهدات بین المللی 
وظایف و کارکردهای تلویزیون 
تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران برای حق اطلاع رسانی صحیح 
تنوع زبانی در میان استفاده کنندگان از اینترنت 
تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق برابر ، آزادی بیان و منع تبعیض در تلویزیون 
متن کامل قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی 
متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحات 1368) 
آشنایی با حقوق ارتباطات 
متن کامل ‌قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
متن كامل قانون آيين دادرسي مدني ( قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ) مصوب 1379 
متن کامل قانون مجازات پیشه وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی یا گران می فروشند مصوب 1322 
متن کامل لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب 1395 
متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات ( مصوب 1392 اصلاحات 1394 ) 
متن کامل قانون مسولیت مدنی مصوب 1339 
متن کامل قانون تجارت 
متن کامل قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی 
متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحات 1368) 
متن کامل ‌قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
متن كامل قانون آيين دادرسي مدني ( قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ) مصوب 1379 
متن کامل قانون مجازات پیشه وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی یا گران می فروشند مصوب 1322 
متن کامل لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب 1395 
متن کامل قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز 1396 
متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات ( مصوب 1392 اصلاحات 1394 ) 
متن کامل قانون مسولیت مدنی مصوب 1339 
متن کامل قانون تجارت 
متن کامل قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی 
متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحات 1368) 
متن كامل قانون آيين دادرسي مدني ( قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ) مصوب 1379 
متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات ( مصوب 1392 اصلاحات 1394 ) 
تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران برای حق اطلاع رسانی صحیح 
متن کامل ‌قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
متن كامل قانون آيين دادرسي مدني ( قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ) مصوب 1379 
متن کامل قانون مجازات پیشه وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی یا گران می فروشند مصوب 1322 
متن کامل لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب 1395 
متن کامل قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز 1396 
متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات ( مصوب 1392 اصلاحات 1394 ) 
حجر یعنی چه و انواع حجر کدامند؟ 
آشنایی با مبحث اشخاص در علم حقوق (شخص ، شخصیت ، وضعیت ، اهلیت ، احوال شخصیه ، دارایی) 
آشنایی با مسئولیت مدنی و مبانی آن 
آشنایی با حقوق مدنی 
متن کامل قانون مسولیت مدنی مصوب 1339 
متن کامل قانون تجارت 
وضعیت حقوقی تلویزیون در ایران 
محدودیت های آزادی بیان در تلویزیون از دیدگاه تعهدات بین المللی 
وظایف و کارکردهای تلویزیون 
تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران برای حق اطلاع رسانی صحیح 
تنوع زبانی در میان استفاده کنندگان از اینترنت 
تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق برابر ، آزادی بیان و منع تبعیض در تلویزیون 
متن کامل قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی 
متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحات 1368) 
آشنایی با حقوق ارتباطات 
متن کامل لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب 1395 
متن کامل قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز 1396 
متن کامل ‌قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
متن كامل قانون آيين دادرسي مدني ( قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ) مصوب 1379 
متن کامل قانون مجازات پیشه وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی یا گران می فروشند مصوب 1322 
متن کامل لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب 1395 
متن کامل قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز 1396 
متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات ( مصوب 1392 اصلاحات 1394 ) 
حجر یعنی چه و انواع حجر کدامند؟ 
آشنایی با مبحث اشخاص در علم حقوق (شخص ، شخصیت ، وضعیت ، اهلیت ، احوال شخصیه ، دارایی) 
آشنایی با مسئولیت مدنی و مبانی آن 
آشنایی با حقوق مدنی 
متن کامل قانون مسولیت مدنی مصوب 1339 
متن کامل قانون تجارت 
وضعیت حقوقی تلویزیون در ایران 
محدودیت های آزادی بیان در تلویزیون از دیدگاه تعهدات بین المللی 
وظایف و کارکردهای تلویزیون 
تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران برای حق اطلاع رسانی صحیح 
تنوع زبانی در میان استفاده کنندگان از اینترنت 
تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق برابر ، آزادی بیان و منع تبعیض در تلویزیون 
متن کامل قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی 
متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحات 1368) 
آشنایی با حقوق ارتباطات 
متن کامل لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب 1395 
متن کامل قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز 1396 

ارتباط با ما

نشانی: تهران، خیابان بخارست(شهید احمد قصیر) - کوچه مقدس(4) - پلاک 20 - واحد یک

تلفن: 2-88756340 و 8-88748606

پست الکترونیک: sayehlaw@gmail.com